Fyzikální model membránového potenciálu neuronu

Title Alternative:Physical model of membrane potencial of neuron
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with the simulation of action potencial of neuron. It was created a program by object-oriented programming, purpose of which is to describe to student processes, which occur during the change of membrane potencial of neuron. During the time period occur the processes on membrane, which are characterized by changes of membrane voltage and changes of ion flow - sodium and potassium cations. The program realizes this process and enables the user monitoring of processes, which occur on the membrane. It was stressed for a user to understand the given process by graphic projection, which enables continual monitoring of changes of membrane potencial in the flow of time. The user can actively influence the process by using special components, which function is to enter the program and to monitor in detail individual phases of processes on membrane.
Tato bakalářská práce se zabývá simulací akčního potenciálu na neuronu. Pomocí objektově orientovaného programování byl vytvořen program, jehož účelem je přiblížit studentovi pochody, které nastávají při změně membránového napětí na neuronu. V průběhu časového úseku dochází na membráně k dějům, které jsou charakterizovány změnami membránového napětí a změnami toků iontů - natriových a draselných kationtů. Program realizuje tento pochod a umožňuje tak uživateli sledovat procesy, které probíhají na membráně. Byl kladen důraz na to, aby uživatel pochopil daný děj pomocí grafického zobrazení, které umožňuje kontinuální sledování změn membránového potenciálu v čase. Uživatel může sám aktivně ovlivňovat děj pomocí specializovaných komponent, jejichž funkcí je vstupovat do programu a podrobně sledovat jednotlivé fáze dějů na membráně.
Description
katedra: UZS; přílohy: Příloha č. 1: DVD+R s programem Monep a přiložené je také DVD+R s PDF souborem Bakalářská práce Fyzikální model membránového potenciálu neuronu; rozsah: 50 str.
Subject(s)
action potencial, simulation, program, software, conductance of voltage sensitive-ionic channels, ionic current, akční potenciál, simulace, program, software, vodivost napěťově řízených iontových kanálů, iontový proud
Citation
ISSN
ISBN