Kartelové dohody mezi firmami a jejich vliv na podnikatelské prostředí v rámci Evropské unie

Title Alternative:Cartel Agreements between Companies and their Impact on the Business Environment in the EU
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá kartelovými dohodami uzavíranými podniky na trhu s cílem omezit hospodářskou soutěž. Firmy se prostřednictvím tajných dohod pokouší vyhnout vzájemnému konkurenčnímu boji a zvýšit svůj zisk. Důsledkem tohoto jednání je jak narušení přirozeného soutěžního prostředí, tak finanční ztráty způsobené ostatním soutěžitelům, spotřebitelům či státu. Jinými slovy, tyto dohody nepříznivě ovlivňují národní i evropskou ekonomiku. Na základě provedeného teoretického exkurzu jsou jednotlivé typy dohod včetně jejich ekonomických důsledků rozebrány nejdříve v obecné rovině. Tyto poznatky jsou následně aplikovány na konkrétní příklady z aktuální praxe, z nichž jsou vyvozeny závěry týkající se dopadů uvedených dohod na trh, konkurenty či spotřebitele. V práci jsou řešeny konkrétní ukázky dříve existujících kartelů a je rozebrán jejich vliv na konkurenční prostředí či spotřebitele v rámci EU. Objasněny jsou také důvody vedoucí soutěžitele k uzavření kartelové dohody, ale na druhou stranu též příčiny, proč se tyto dohody po delší době zpravidla samy rozpadají. Práce dále analyzuje výši finančních sankcí udělovaných Evropskou komisí s cílem zabránit tomuto nekalému jednání.
The diploma thesis deals with the cartel agreements concluded between companies in the market in order to restrict competition. Through collusion, companies try to avoid mutual competitive fight and increase their profit. The result of this behaviour is both disruption of the natural competitive environment and financial losses caused to other competitors, consumers or the state. In other words, these agreements have a negative impact on the national and European economy. Based on the theoretical excursus, different types of agreements and their economic consequences are discussed first generally. Findings are then applied to specific examples from actual practice and conclusions about the impact of these agreements on the market, competitors and consumers are drawn. The thesis discusses specific cases of previously existing cartels and analyzes their effect on competitive environment or consumers within the EU. It also clarifies the reasons for which competitors enter the cartel, but on the other hand also the reasons why agreements usually break down after some time. The paper analyzes the level of financial penalties imposed by the European Commission in order to prevent such corrupt practices.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD; rozsah: 91 s. ( 131 597 znaků)
Subject(s)
kartelová dohoda, kartel, tvrdý kartel, horizontální dohoda, hospodářská soutěž, úřad pro ochranu hospodářské soutěže, evropská komise, protisoutěžní jednání, leniency program, cartel agreement, cartel, hard-core cartel, horizontal agreement, competition, office for the protection of competition, european commission, anti-competitive behaviour, leniency program
Citation
ISSN
ISBN