Badatelská výuka v odborných předmětech na střední průmyslové škole

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D. : 54792
dc.contributor.advisor Novotová Jitka, PhDr. Ph.D. : 54765
dc.contributor.author Schovanec, Petr
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Meier Miroslav, Mgr. Ph.D. Konzultant : 58920
dc.contributor.other Loosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned 2018-12-17T14:10:57Z
dc.date.available 2018-12-17T14:10:57Z
dc.date.submitted 2017-5-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/124799
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá badatelskou výukou v odbornýchpředmětech na střední průmyslové škole. Předmětem práce bylozpracování pedagogických příprav pro výuku tematického blokuodborného předmětu za použití metodiky badatelsky orientovanévýuky. Teoretická část objasňuje psychologické a pedagogickéaspekty konstruktivistické koncepce vyučování, jež byla shrnuta vestejnojmenné kapitole. Ta je základem pro charakterizaci badatelskyorientované výuky, tj. učení založené na bádání.Praktická část popisuje zpracování jednotlivých metodických listůpro učitele a pracovních listů pro žáky. Zpracované listy byly konzultoványs učiteli experty daného tematického bloku a posloužíučitelům jako podklady pro badatelskou výuku. Pomocí vytvořenéhohodnotícího nástroje byly materiály i zhodnoceny. cs
dc.description.abstract The topic of this Bachelor´s thesis is the development of inquirybased teaching in vocational subjects at the secondary vocationalschool. The subject of the research was to compose pedagogicalpreparations for teaching vocational subject with the use of inquirybased teaching. The theoretical part explains the psychological andpedagogical aspects of the constructivist teaching concepts, weredescribed in the chapter of the same name. This is the basis forthe characterization of inquiry based teaching, ie learning based oninquiry.The practical part describes the possibilities of design and creationof methodological sheets for teachers and worksheets for pupils.The processed materials were consulted with the experts teachersof the thematic block and will be serve as a basis for the inquirybased teaching of electronics. The materials were evaluated usingthe created evaluation tool. en
dc.format 97 s.
dc.format.extent Ilustrace , Portrety
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon HORYCHOVÁ I., STOKLASA J.(Eds). Didaktika biologie a didaktika geologie, Současnost a perspektivy (Sborník příspěvků). Mezinárodní konference, Praha: Univerzita Karlova, 2001.
dc.relation.isbasedon PAPÁČEK, Miroslav, ed. Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7394-210-6
dc.relation.isbasedon PAPÁČEK M. Badatelsky orientované přírodovědné vyučování - cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in educatione. ISSN 1804-7106
dc.relation.isbasedon PAPÁČEK M. & HARADA T. Jak připravit efektivně učebnici? (Mezinárodní projekt přípravy učebnic biologie pro šestiletá gymnázia v Japonsku). [How to prepare a textbook effectively? (International project on making biological textbook for 6years high school in Japan)]. In: ŠVECOVÁ M., STUCHLÍKOVÁ I., JANÍK T., PAPÁČEK M. a kol. Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7769-0; elektronická verze: DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015
dc.relation.isbasedon STUCHLÍKOVÁ I., PETR J., PAPÁČEK M. Inquiry based teaching and future teachers' atitudes towars it. In: HONEROD HOVIED M. & GRAY P. (Eds.). Inquiry in science Education and Science Teacher Education. Research on teaching and learning though inquiry based approaches in science (teacher) Education. Akademika Publishing, Trondheinm, Norway. ISBN 978-82-519-2933-2; ISBN 978-82-519-2934-9
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject badatelsky orientovaná výuka cs
dc.subject metodika BOV cs
dc.subject učení založené na bádání cs
dc.subject výuka odborných předmětů na středníškole cs
dc.subject Inquiry en
dc.subject inquiry based teaching en
dc.subject BOV methodology en
dc.subject inquiry based science education en
dc.subject teaching vocational subjects atsecondary vocational school en
dc.title Badatelská výuka v odborných předmětech na střední průmyslové škole cs
dc.title Inquiry based teaching in vocational subjects at the secondary vocational school en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-29
dc.date.committed 2018-5-25
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KPP
local.identifier.stag 36686
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline OP
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.identifier.author P16000736


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account