Reflexe setkání Ronalda Reagana a Michaila Gorbačova v československých a zahraničních médiích

Abstract
Diplomová práce na základě analýzy československého a zahraničního tisku interpretuje příčiny a průběh setkání Ronalda Reagana a Michaila Gorbačova. Zaměřuje se na čtyři setkání, která se uskutečnila v Ženevě, Reykjavíku, Washingtonu a Moskvě. Jednotlivá setkání jsou popisována v chronologickém pořadí. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, z nichž každá se zabývá jedním ze setkání amerického prezidenta Ronalda Reagana a sovětského generálního tajemníka Michaila Gorbačova. V úvodu každé části je věnován prostor charakteristice vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, příčinám uskutečnění summitu a možným výsledkům z jejich setkání. Práce interpretuje jednotlivé oblasti z jejich jednání jako lidská práva, problematiku omezování zbrojení, SDI nebo regionální konflikty a současně průběh summitu.Jednotlivé kapitoly jsou primárně zaměřeny na komparaci názorových rozdílů a objektivitu sdělovaných informací v socialistickém a zahraničním tisku. Součástí každé části je analýza reflexe summitu, která shrnuje získané informace z probíhajícího jednání na nejvyšší úrovni a analyzuje názorové rozdíly v československém a zahraničním tisku.
The diploma thesis interprets the causes and course of the meeting of Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev based on an analysis of Czechoslovak and foreign press. It focuses on the four meetings that took place in Geneva, Reykjavik, Washington and Moscow. Individual meetings are described in chronological order. The thesis is divided into four main parts, each dealing with one of the meetings of US President Ronald Reagan and Soviet General Secretary Mikhail Gorbachev. At the beginning of each section is devoted space to the characteristics of relations between the United States and the Soviet Union, the causes of the summit and the possible results of their meetings. The thesis interprets individual areas of their actions as human rights, arms issues, SDI or regional conflicts and also the course of the summit.The chapters are primarily focused on the comparison of opinion differences and the objectivity of the information communicated in the socialist and foreign press. Part of each section is an analysis of the Summit Reflection, which summarizes the information gathered from the ongoing negotiations at the highest level and analyses the differences of opinion in the Czechoslovak and foreign press.
Description
Subject(s)
Hvězdné války, Star Wars, Ronald Reagan, Michail Gorbačov, summit, lidská práva, omezování zbrojení, Reykjavík, Ženeva, Washington, Moskva, SDI, ABM, Sovětský svaz, Spojené státy americké, média, československý tisk, zahraniční tisk, Star Wars, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev, summit, human rights, arms limitation, Reykjavik, Geneva, Washington, Moscow, SDI, ABM, Soviet Union, United State of America, media, Czechoslovakia press, foreign press
Citation
ISSN
ISBN