Interpersonální vztahy odsouzených

Title Alternative:Interpersonal Relations among the Condemned
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachalor thesis dealt with the issue of interpersonal relations between the convicts and the nature of social change on prisoners in the prison section. Its aim was to identify and describe the nature of relationships and social change. The work consists of two key parts, it is theoretical part and practical part. The theoretical part of the presentation dealt with the basic terminology of literature in the field of interpersonal relationships and social groups, where interpersonal relationships take place. The practical part of the questionnaire detected with using analysis of technical and interpersonal relationships with emphasis on the positions of members in small groups and formal nature of the social environment through attitudes sentenced to prison staff, their interrelationships, quality, consistency and emotional identification, the reference relations and attitudes toward the prison staff at 41 inmates. It was an organizational one entire section of convicts. The results showed the need for intimacy with the inmates related to poor interpersonal relationships between them. The findings resulted in the proposed measures in the methodical preparation of the prison staff which provide direct treatment of prisoners. Especially educators and supervisors should take appropriate measures designed to improve methods of dealing with prisoners. The greatest contribution of the work in relation to solving problems can be considered a finding that staff may efficiently use sociometry of their work who participate in the educational influence of convicts.
Bakalářská práce se zabývala problematikou interpersonálních vztahů mezi odsouzenými a charakterem sociálního klimatu na oddíle odsouzených ve věznici. Jejím cílem bylo zjistit a popsat charakter těchto vztahů a sociálního klimatu. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývala prezentací základního pojmosloví pomocí odborné literatury z oblasti interpersonálních vztahů a sociálních skupin, kde právě mezilidské vztahy probíhají. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníkového šetření a analýzy odborné dokumentace interpersonální vztahy s důrazem na pozice jednotlivých členů v malých formálních skupinách a povahu sociálního prostředí prostřednictvím postojů odsouzených k personálu věznice, jejich vzájemných vztahů, kvalitu soudržnosti a emocionální identifikace, referenční vztahy a postoje k personálu věznice u 41 odsouzených. Šlo o organizačně celý jeden oddíl odsouzených. Výsledky ukazovaly potřebu intimity vězněných osob a s tím související neuspokojivé mezilidské vztahy mezi nimi. Zjištění vyústila v navrhovaná opatření v oblasti metodické přípravy zaměstnanců věznice, kteří přímo zabezpečují zacházení s odsouzenými, zejména vychovatelů a dozorců i do přijetí vhodných opatření směřujících do zkvalitnění způsobů zacházení s vězněnými osobami. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice je možné považovat zjištění, že sociometrii mohou při výkonu svého povolání účelně využít zaměstnanci, kteří se podílejí na výchovném ovlivňování odsouzených.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 77 s.
Subject(s)
interpersonal relations, convicted, attitudes, treatment program, social climate, social group, interpersonální vztahy, odsouzený, postoje, program zacházení, sociální klima, sociální skupina
Citation
ISSN
ISBN