Reflexe domova v díle Jarmily Glazarové

Title Alternative:Reflection of Home in Jarmila Glazarová Work
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis portrays motives of home in Jarmila Glazarová's writings. The methodology consists of scientific analysis of literature and interpretation. The starting point is studying the author's published books and also other special sources. The aim of the thesis is to depict the given theme using analyses of the author's prosaic writings. The introductory chapter describes the writer's life, the following parts are aimed at her fictional and journalistic output. In individual chapters are examined especially those motives which are connected with her native land.
Diplomová práce se zaměřuje na zachycení motivů domova v díle Jarmily Glazarové. V práci byly vyuţity metody literárněvědná analýza a interpretace. Jejím východiskem bylo prostudování vydaných autorčiných knih, ale zvláště také dostupných pramenných materiálů. Cílem práce je postižení zadaného tématu na základě rozboru relevantních prozaických děl. Úvodní kapitola se zabývá spisovatelčiným životem, další části práce jsou zaměřeny na autorčinu beletristickou tvorbu a její publicistiku. V jednotlivých kapitolách je věnována pozornost především motivům rodného kraje v autorčině tvorbě.
Description
katedra: KCL; přílohy: CD; rozsah: 87 s.
Subject(s)
jarmila glazarová, home, childhood, native land, fictional output, journalistic out-put;, jarmila glazarová, domov, dětství, rodný kraj, beletristická tvorba, publicistika;
Citation
ISSN
ISBN