Fakulta strojní

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Návrh pneumatického upínacího přípravku
  Kryške, Karel; Zelený Petr, Ing. Ph.D. : 55392
  Diplomová práce obsahuje návrh obráběcího přípravku pro sériové obrábění dílu. V první části je shrnuta teorie a problematika obrábění tenkostěnných dílů. Následuje rešerše používaných prvků při návrhu přípravků. Druhá část se věnuje samotnému návrhu přípravku, výběru vhodných komponent, návrhu upínacího mechanismu a FEM simulacím upnutého dílu. V poslední části je provedeno zhodnocení a závěr. Součástí práce je také dokumentace sestavy, kusovník a schémata zapojení.
 • Item
  Vliv dezénu na ultrazvukové svařování termoplastů
  Šoltys, Jan; Běhálek Luboš, Ing. Ph.D. : 55398
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem různých dezénů na pevnost svarového spoje při ultrazvukovém svařování. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části je vysvětlena technologie vstřikování, dezénování forem a svařování termoplastů se zaměřením na ultrazvukové svařování. V experimentální části je hodnocena pevnost svaru pro jednotlivé druhy použitých dezénů. Pro zhotovení svaru je použita dezénovaná destička, simulující lokální (dezénovanou) oblast nárazníku, a držák parkovacího senzoru automobilu. V závěru jsou výsledky vyhodnoceny statistickou analýzou pomocí testu středních hodnot a svarové spoje jsou podrobeny mikroskopické analýze.
 • Item
  Vliv technologických podmínek na kvalitu lepených termoplastických dílů
  Šolcová, Kateřina; Borůvka Martin, Ing. Ph.D. : 65407
  Práce je zaměřena na přípravu a testování spojů lepených dvousložkovými lepidly používaných ve firmě Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. Teoretická část práce se zabývá problematikou teorie lepení, adheze, koheze a metodami vyhodnocení porušení lepených spojů. Cílem praktické části práce bylo zjistit, jak okolní teplota ovlivňuje kvalitu lepeného spoje. Hodnocení bylo prováděno zkouškou pevnosti spoje ve smyku pomocí trhacího zařízení.
 • Item
  Název není zveřejněn
  (Technická univerzita v Liberci, 2001) Štrupl, Radek
  Utajené VŠKP
 • Item
  Numerická simulace aerodynamiky zpětného zrcátka vozu ŠKODA-FABIA car
  (Technická univerzita v Liberci, 2000) Klauz, Tomáš
  Utajená VŠKP