Katedra historie

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Jaroslaus Schaller Topographie des Koenigreichs Boehmen, Bunzlauer Kreis, 4. Theil, Prag - Wien 1790
  (Technická univerzita v Liberci, 2010) Svoboda, Milan; Benešová, Kateřina; Čermáková, Zuzana; Červinková, Zdeňka; Hájek, Jakub; Kašparová, Anna; Kmoch, Pavel; Kovaříková, Lenka; Kožešníková, Petra; Mrhalová, Erika; Mrkvičková, Tereza; Neumannová, Jaroslava; Rybář, Václav; Svitáková, Michaela; Uhlíř, Jaroslav; Katedra historie
  Studující v bakalářském programu jednooborové historie (KHM) na katedře historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v LIberci vytvořili studijní i pracovní materiál multimediálního charakteru, který umožňuje propojit původní historický text se Schallerem využitou dobovou i současnou bibliografií a s výběrovou dobovou obrazovou i mapovou přílohou v jeden digitální celek (k dispozici na elektronickém nosiči CD-ROM), volně přístupný bez časového a iného omezení v elektronické podobě na internetu (na webových stránkách liberecké katedry historie: http://www.fp.tul.cz). Cílem studujících bylo zpracovat dosud plnohodnotně nevyužitý čtvrtý svazek Topografie Království českého Jaroslava Schallera (1790). V sedmi pracovních fázích studující nejprve transliterovali švabachem tištěný text. Všechny pasáže doprovodili souhrnným komentářem (s ukázkou hodnocení jedné kapitoly). Dále sestavili přehlednou bibliografii, z níž vycházel J. Schaller, a výběrově též novější bibliografii obcí. Práci opatřili rejstříky jmenným a místním pro další studium (zvl. pro uživatele z okruhu historických oborů, např. kulturní historie, (historická) regionalistika, geografie, germanistika). K jednotlivým lokalitám vybrali obrazový doprovod převážně z 18. století.
 • Item
  Hřbitovy na Frýdlatsku
  (Technická univerzita v Liberci, 2016) Svoboda, Milan; Katedra historie
  Projekt je zaměřen na komplexní dokumentaci veřejných pohřebišť na Frýdlantsku a má transdisciplinární charakter. Primárním úkolem je vytvořit elektronickou (textovou a fotografickou) databázi pohřebišť a jednotlivých hrobových míst v bývalém okrese Frýdlant v současném Libereckém kraji. Projekt realizují studující historie a geografie za spolupráce státních institucí a kompetentních odborníků. Kromě měst Frýdlant (ze čtyř veřejných pohřebišť se zachovalo jediné z roku 1878), Hejnice (ze dvou, resp. tří veřejných pohřebišť se zachovalo jediné), Nové Město pod Smrkem a Raspenava se jedná o obce Arnoltice, Bílý Potok, Bulovka, Dětřichov, Dolní Oldříš, Ferdinandov, Habartice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Ludvíkov pod Smrkem, Pertoltice, Srbská, Ves, Višňová. Tento záměr navazuje na jiné občanské kulturněspolečenské aktivity v rámci existujícího Mikroregionu Frýdlantsko (http://www.frydlantsko.cz), resp. na projekty MASif – Místní akční skupina Frýdlantsko. Navzdory proměnám ve vedení obcí jsme se situací v nich rámcově obeznámeni zvláště díky předchozím výzkumům, kdy navrhovatel tohoto projektu vedl bakalářské a diplomní práce, jež dokumentovaly šlechtické a měšťanské náhrobky (středověk a raný novověk), zvony a další kampanologické památky, křtitelnice a vitráže převážně v sakrálních objektech na Frýdlantsku. Studující si již v roce 2014/2015 vyzkoušeli v terénu dokumentaci vybraných pohřebišť a hrobových míst (v příloze k projektu ukázky předběžných výsledků tohoto terénního výzkumu na připravených katalogových kartách). Metodika byla zčásti vytvořena nově, zčásti převzata z dokumentačních postupů vycházejících z potřeb Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, zčásti přizpůsobena požadavkům historického výzkumu. V současnosti se katalogizační postup a požadavky jednotlivých oborů (historie, etnologie, geografie, památková péče, lingvistika) a institucí (NPÚ, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury ad.) ještě zpřesnily podle zkušeností badatelské praxe v r. 2016 a dále dle návrhů NPÚ v Praze, jenž pro svůj specifický výzkum pro léta 2008 až 2010 vypracoval metodologii „Dokumentace a ochrana sepulkrálních památek“ pro české země (databáze není veřejně přístupná). Kromě terminologie pro účel bádání sjednocené se terénní dokumentace řídí také pokyny a zkušenostmi z tohoto terénního výzkumu. Studující dokumentují písemně i fotograficky do připravených vzorových katalogových listů jak jednotlivá veřejná pohřebiště, tak hrobová místa využívaná i zaniklá, jejichž stav se pochopitelně mění. Pozornost se zaměří na všechna hrobová místa bez ohledu na národnost uživatelů či stáří náhrobků, náhrobníků, hrobek či hrobových kaplí (kaplových hrobů). Výzkum v terénu doplní bádání archivní pro zjištění existence evidenčních knih pohřebišť, genealogických údajů, technologických, architektonických a dalších dat spjatých s jednotlivým pohřebištěm. Výzkum veřejných pohřebišť na Frýdlantsku se netýká židovských a vojenských hřbitovů. Na žádost biskupství litoměřického se zvláštní pozornost bude věnovat hrobům katolických duchovních.
 • Item
  Czoernig, Carl Joseph: Topographisch-historisch-statistische Beschreibung von Reichenberg, Wien 1829.
  (Technická univerzita v Liberci, 2010) Svoboda, Milan; Katedra historie
  Cílem projektu byl přepis švabachem tištěné knihy Carla Josepha Czoerniga: Topographisch-historisch-statistische Beschreibung von Reichenberg, Wien 1829, její překlad a historické komentáře k dílu. Práce měla být doprovozena biogramem autora, Carla Josepha von Czoerniga (1804-1889) a vybranými obrazovými přílohami vztahujícími se ke zpracovávanému tématu. Na projektu se podílelo osmnáct studujících jednooborové historie z katedry historie FP TUL v programu Kulturněhistorická a muzeologická studia, a to v rámci předmětů Regionalistika a Regionální dějiny. Odborným garantem byl předkladatel a řešitel projektu a vyučující KHI FP TU v Liberci, Milan Svoboda.
 • Item
  Corona senum filii filiorum. Kázání k 50. výročí svatby manželů Kittelových (1777)
  (Technická univerzita v Liberci, 2009) Svoboda, Milan; Čermáková, Jana; Čermáková, Veronika; Dlouhý, Jiří; Dvořák, Ondřej; Kebza, Ivan; Kochánek, Vít; Krupauerová, Iva; Kříž, Jaroslav; Masopustová, Petra; Nosková, Simona; Novotná, Zuzana; Pospíšilová, Markéta; Rychlovská, Natalie; Řezáč, Petr; Vacatová, Michaela; Virt, Jan; Katedra historie
  Studující podle pokynů a pod vedením vedoucího semináře a řešitele grantu IGS, M. Svobody, připravili transliteraci německého svátečního kázání a jeho překlad, dále transliteraci a transkripci českého svátečního kázání z r. 1777. K nim připojili ediční a historické komentáře. Pro připravovanou publikaci pořídili fotodokumentaci lokality, kde se v uvedeném roce konala vzpomínková slavnost, tj. v Šumburku-Krásné. Fotografie budou součástí CD s textovými a obrazovými přílohami. Výsledkem projektu je nově a prvně uceleně editované a textově kritickým i historickým komentářem opatřené texty barokní homiletické produkce připravené pro tisk do publikace s přiloženým CD-Romem.
 • Item
  Kristián Kryštof hrabě Clam-Gallas
  (Technická univerzita v Liberci, 2012) Benešová, Kateřina; Kašparová, Anna; Kmoch, Pavel; Kovaříková, Lenka; Kožešníková, Petra; Mrhalová, Erika; Mrkvičková, Tereza; Rybář, Václav; Svitáková, Michaela; Žáková, Lucie; Svoboda, Milan; Katedra historie