Rok 2021

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Elektrické zvlákňování: koncept výroby nanovláken a mikrovláken, možné aplikace vlákenných materiálů
    (2021-06-29) Chvojka, Jiří; Technická univerzita v Liberci
    Habilitační práce je předložena ve formě komentovaného souboru prací dle Zákona č. 111/1998 Sb. Publikované výsledky přibližují význačný svět nanovláken a mikrovláken, zároveň také samotné technologie vedoucí k jejich přípravě. Habilitační práce je sepsána jako komentovaný soubor sebraných vědeckých prací. Jedná se o soubor impaktovaných článků, které jsou zaznamenány v databázích WoS nebo Scopus. Všechny publikované články jsou podpořeny uveřejněnými patenty, užitnými vzory, nebo přijatými patentovými přihláškami. Propojení všech těchto vědeckých a inženýrských prací může být důkazem, že aplikace nanovlákenných i mikrovlákenných materiálů směřují do průmyslové praxe. Dle zákona č. 111/1998 Sb je nutné uvádět také výstupy vědecko-pedagogické činnosti. Kvantifikace výsledků VaV bude uvedena v přehledné souhrnné tabulce v kapitole soubor vědeckých prací. Habilitační práce je orientována na textilní technologie výroby vlákenných i nanovlákenných materiálů vhodných pro zdravotnické i technické aplikace. V práci jsou uveřejněny výsledky technického i biologického zaměření. Originalita práce spočívá zejména v propojení vědeckých publikací přímo s uveřejněnými patenty nebo užitnými vzory. V současné době je cíleno na možnou komercionalizaci vědeckých výstupů ve formě spolupráce s výrobním subjektem. V práci je uvedena přímá návaznost vědeckých článků a jejich propojení s průmyslovou sférou. Přínosem podaných výsledků je zejména novost vytvořených nanovlákenných materiálů a jejich následný aplikační potenciál. Příkladem může být nanovlákenný kožní kryt pro léčbu kožních poranění, který je ve fázi klinického testování. Pedagogická činnost zahrnuje výuku dvou předmětů, Zdravotnické textilie a předmětu Termické a chemické technologie.