Elektrické zvlákňování: koncept výroby nanovláken a mikrovláken, možné aplikace vlákenných materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-06-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Habilitační práce je předložena ve formě komentovaného souboru prací dle Zákona č. 111/1998 Sb. Publikované výsledky přibližují význačný svět nanovláken a mikrovláken, zároveň také samotné technologie vedoucí k jejich přípravě. Habilitační práce je sepsána jako komentovaný soubor sebraných vědeckých prací. Jedná se o soubor impaktovaných článků, které jsou zaznamenány v databázích WoS nebo Scopus. Všechny publikované články jsou podpořeny uveřejněnými patenty, užitnými vzory, nebo přijatými patentovými přihláškami. Propojení všech těchto vědeckých a inženýrských prací může být důkazem, že aplikace nanovlákenných i mikrovlákenných materiálů směřují do průmyslové praxe. Dle zákona č. 111/1998 Sb je nutné uvádět také výstupy vědecko-pedagogické činnosti. Kvantifikace výsledků VaV bude uvedena v přehledné souhrnné tabulce v kapitole soubor vědeckých prací. Habilitační práce je orientována na textilní technologie výroby vlákenných i nanovlákenných materiálů vhodných pro zdravotnické i technické aplikace. V práci jsou uveřejněny výsledky technického i biologického zaměření. Originalita práce spočívá zejména v propojení vědeckých publikací přímo s uveřejněnými patenty nebo užitnými vzory. V současné době je cíleno na možnou komercionalizaci vědeckých výstupů ve formě spolupráce s výrobním subjektem. V práci je uvedena přímá návaznost vědeckých článků a jejich propojení s průmyslovou sférou. Přínosem podaných výsledků je zejména novost vytvořených nanovlákenných materiálů a jejich následný aplikační potenciál. Příkladem může být nanovlákenný kožní kryt pro léčbu kožních poranění, který je ve fázi klinického testování. Pedagogická činnost zahrnuje výuku dvou předmětů, Zdravotnické textilie a předmětu Termické a chemické technologie.
The habilitation thesis is presented in the form of a commented work file according to Act No. 111/1998 Coll. The published results illustrate the prominent world of nanofibers and microfibers as well as the technology itself leading to their preparation. Habilitation thesis is written as a commented collection of collected scientific papers. These are impacted articles that are recorded in WoS or Scopus databases. All published articles are supported by published patents, utility models, or accepted patent applications. The continuity of all these scientific and engineering work may be evidence that the application of nanofibrous and microfibre materials leads to industrial practice. According to the law, it is also necessary to include scientific and pedagogical activities. Quantification of the R & D results will be presented in a synoptical summary table in the chapter of scientific work. The habilitation thesis is oriented on the textile technology of production of fiber and nanofibrous materials suitable for medical and technical applications. In the work are published the results of the technical and biological focus. The originality of the work is mainly the linking of scientific publications directly with published patents or utility models. At present, there is a pressure on the possible commercialization of scientific outputs in the form of cooperation with the manufacturing entity. There is a direct link between the scientific articles and their links with the industrial sphere. The benefit of the results is the novelty of the created nanofibrous materials and their future application potential. An example can be a nanofibrous skin cover for the treatment of skin injuries that is in the clinical trial phase. Pedagogical activity is supported by the teaching of two subjects: Medical Textiles and Thermal and Chemical Technologies.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections