2017/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXIII 2017/1

Recenzovali:
doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Czech Republic
PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. - Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Chitin-Based biomonitoring: use living arthropods or Carry Samplers by ROVs?
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Fränzle, Stefan
  Chitin, který se nachází na vnějším povrchu členovců a některých dalších organismů, absorbuje poměrně širokou škálu látek znečišťujících životní prostředí, jako jsou těžké kovy, komplexní sloučeniny iontů a produkty biometylace. Biomonitoring je tudíž proveditelný, aniž by procházel (a tedy pravděpodobně frakcionoval) analyty prostřednictvím metabolismu. Izolovaný (odlupováním korýšů) a roubovaný chitin rovněž působí jako sorbent, a to i v podmínkách, ve kterých by živá zvířata nepřežila. Techniky, které byly původně vyvinuté v autorově laboratoři s cílem zachovat integritu zvířat v rámci dodržování protokolů pro odběr vzorků, jsou nyní používány pro analytické zpracování, aniž by vzorky byly louhovány. Nebezpečná nebo špatně přístupná místa mohou být zkoumány pomocí ROV. Vzorky chitinu je tak možno zanechat na místě, dokud – po zhruba 10 minutách – nedojde k ukončení absorpce.
 • Item
  The Diagnostics Possibilities of Anaerobic Power and Capacity by Using the Pedar System
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Šeflová, Iva; Jandová, Soňa; Mrázková, Kristýna; Hůla, Lukáš; Honců, Jan; Klečková, Kamila
  Cílem projektu bylo zhodnotit možnosti provedení 60ti sekundového Boscova testu anaerobních schopností pomocí systému Emed s mobilním pedografickým systémem Pedar v terénních podmínkách. Kromě vyhodnocení běžných parametrů maximálního anaerobního výkonu a anaerobní kapacity jedince pomocí uvedeného systému jsme se zaměřili na rozdíly v proměnných u jednotlivých končetin. Systém Emed s mobilním pedografickým zařízením Pedar lze využít k diagnostice anaerobních schopností hodnocených Boscovým testem v terénních podmínkách. Při sledování projevu dominance končetin během testu jsme nezaznamenali statisticky významné rozdíly v letové a kontaktní fázi u dominantní a nedominantní končetiny během 60 sekund trvání testu, nedošlo tedy k projevům dominance končetin.
 • Item
  The Issue of Energy Resources in the Podkrušnohoří Region
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Vráblíková, Jaroslava; Vráblík, Petr; Blažková, Miroslava; Wildová, Eliška
  Těžba uhlí má prokázané negativní dopady na území a krajinu. S rostoucím počtem obyvatel jsou stále zvyšovány nároky na energetickou spotřebu. Pro budoucnost je důležité se zaměřit především na obnovitelné zdroje energie, které zajistí udržitelný vývoj životního prostředí a společnosti. Tento přípěvek se zabývá oblastí, která má v České republice v tomto směru největší problémy, a to jsou Severní Čechy (okresy Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem). Jde o oblast s výraznými antropogenními zásahy zejména kvůli intenzivní těžbě hnědého uhlí a v souvislosti s energetikou. V současné době došlo v oblasti Podkrušnohoří k částečnému prolomení limitů těžby na lomu Bílina, a proto bude do budoucna velice důležitá obnova území v rámci rekultivací a revitalizací. Zároveň příspěvek obsahuje možné směřování v oblasti energetiky, tedy jaké obnovitelné zdroje energie v Podkrušnohoří mají potenciální využití po ukončení těžby na jednotlivých lomech po roce 2050.
 • Item
  Springs Connect People and Landscapes – Environmental Education and Cooperation in the Region Liberec-Zittau
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Vitvar, Tomáš; Kändler, Matthias; Šmída, Jiří; Komínková, Dana; Ženková Rudincová, Kateřina; Drápela, Emil; Zágoršek, Kamil; Součková, Lucie; Berchová, Kateřina; Bílý, Michal; Böhm, Hynek
  Tento článek popisuje trojstranný přeshraniční project Prameny spojují/Quellen verbinden, zahájený v roce 2016 a koordinovaný Technickou univerzitou v Liberci. Záměrem projektu je komplexní hydrochemické, hydrobiologické, hydrologické, geologické a humánně geografické zhodnocení souboru asi 40 pramenů v oblasti Liberec-Zittau, a to cestou vzdělávací a výzkumné spolupráce partnerských univerzit. Vlhké podnebí této oblasti se promítá do značného množství pramenů, jejichž společné multidisciplinární hodnocení nebylo dosud provedeno. Předběžné výsledky na příkladě pramenu Ploučnice ukazují vápenato-hydrogenuhličitanovou vodu pocházející z České křídové pánve, přičemž v pramenném ekosystému jsou přítomny sladkovodní různonožci. Pramen Ploučnice je jeden z nejvydatnějších pramenů ve střední Evropě s dobrou kvalitou vody, což kolem roku 1900 podporovalo její využití jako pitnou vodu a do 60. let minulého století využití jako vodní energii pro blízké mlýny.
 • Item
  Developing and Implementing Two-Step Adams-Bashforth-Moulton Method with Variable Stepsize for the Simulation Tool DynStar
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Pletinckx, An; Fiß, Daniel; Kratzsch, Alexander
  Simulační nástroj DynStar, vytvořený na katedře IPM na Hochschule Zittau / Görlitz, dříve používal pro řešení diferenciálních rovnic pouze jednokrokové metody. Tento článek popisuje vývoj vícekrokové metody doplňující ostatní metody. Úvodní část dává čtenáři lepší představu o užitečnosti vícekrokové metody. Teoretická část je zaměřena na dvoukrokovou Adams-Bashforth-Moultonovu metodu (ABM), a možnost vhodného využití vzorců pro variabilní velikost kroků (stepsize). Poté je vytvořen algoritmus řešení diferenciálních rovnic za použití vzorců ABM a úpravou stepsize podle odchylky mezi predikcí a korekcí. To je popsáno v sekci Realizace. V závěrečné sekci článku (Výsledky) je metoda ABM porovnána s metodami RK4 a Hanna.