Cena rektora za vynikající bakalářskou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Laser-mediated Synthesis of Iron Nanoclusters
  Havelka, Ondřej; Torres Rafael, Dr. : 66548
  V této bakalářské práci je zkoumána syntéza nanoklastrů železa, které jsou produkovány pomocí metody laserové syntézy. Syntetickýpřístup spočívá ve zmenšování velikosti železných mikročástic účinkem fototermálního vypařování vyvolaného ozařováním pomocínanosekundového pulzního laseru. Energie potřebná k zmenšení velikosti prekurzních částic na průměrnou velikost pod 3 nm je určena teoretickým modelem známým jako model zahřívánítavení-vypařování částic. Měřené prekurzorní koloidy jsou tvořené železnými mikročásticemi s průměrnou velikostí 2 mikrometrů, které jsou rozpuštěné v různých polárních rozpouštědlech (vodě, methanolu, ethanolu, ethylenglykolu a polyethylenglykolu 400) a v kapalném dusíku. Pro hlubší pochopení této techniky je použito dvou různých energií pro ozařování: podprahová a nadprahová hodnota energie(měnící se v závislosti na kapalném médiu).Při použití energie nad vypočtenou prahovou hodnotou je možné pozorovat úspěšnou syntézu nanoklastrů železa. V případě, kdy je dipólový moment použitých rozpouštědel větší než hodnota dipólového momentu vody, tak molekuly rozpouštědla obklopí částice, čímž umožní stabilizaci generovaného nanomateriálu bez použití přidaného stabilizačního činidla. K určení a potvrzení očekávaných optických a morfologických vlastností syntetizovaných materiálů je použito optických a elektronových charakterizačních technik strukturní analýzy. Navíc s ohledem na další výjimečné charakteristiky materiálu, které jsou zmiňovány v související literatuře, je plánováno testování katalytických a magnetických vlastností materiálu.
 • Item
  Příprava cyklodextriny modifikovaných zlatých nanočástic pro senzorové aplikace
  Grof, Jaroslav; Řezanka Michal, RNDr. Ph.D. : 62971; Vik Michal, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 60073; Kuželová Košťáková Eva, doc. Ing. Ph.D.;Mikeš Petr, Ing. Ph.D. Konzultant : 56823;61296; Luštincová Radka, Ing. Konzultant2 : 65726
  Tři nejběžnější cyklodextriny (alfa-, beta- a gamma-CD) byly persubstituovány na uhlících C-6 sulfanylovou funkční skupinou. Dále byly připraveny zlaté nanočástice, které byly funkcionalizovány těmito CD na základě afinity síry ke zlatu. Proběhlo testování senzorové odezvy funkcionalizovaných AuNP na sedmnácti vybraných léčivech. Přes veškerou snahu se nepodařilo identifikovat strukturní motiv zodpovědný za senzorovou odezvu.
 • Item
  Syntéza derivátů cyklodextrinů vhodných pro navázání na magnetické nanočástice.
  Kalát, Michael; Řezanka Michal, RNDr. Ph.D.; Skolitel : 60165 Mishra Rajesh, doc. Ph.D.; Konzultant : 55195 Havelka Antonín, doc. Ing. CSc.; Konzultant2 : 63132 Fejfar Antonín, RNDr. CSc.
  V rámci této bakalářské práce byly připraveny 3 vybrané monosubstituované deriváty beta-cyklodextrinu (CD) vhodné pro navázání na magnetické nanočástice. Jedná se o 6-O-tosyl-6-deoxy-beta-CD, 6-karboxymethylamino-6-deoxy-beta-CD a 6-karboxyethylamino-6-deoxy-beta-CD. Příprava posledně jmenovaného, pokud je autorovi známo, nebyla doposud publikována.Literární rešerše je zaměřena na cyklodextriny, jejich vlastnosti, metody přípravy a možnosti využití v praxi. Následně je stručně pojednáno o magnetických nanočásticích a poslední kapitola teoretické části se zabývá především potenciálním aplikačním polem magnetických nanočástic modifikovaných deriváty beta-cyklodextrinů.Příprava sloučenin byla pro získání věrohodnějších výsledků vždy minimálně dvakrát zopakována. Struktura produktů byla stanovena nukleární magnetickou rezonancí, u poloviny sloučenin byla provedena také hmotnostní spektrometrie. K zjištění jejich ostatních charakteristik by bylo nezbytné použití dalších metod spektrální analýzy (2D nuclear magnetic resonance 2D NMR, attached proton test APT, distortionless enhancement by polarization transfer DEPT aj.)
 • Item
  Modifikace plastů pomocí antibakteriálních nanovrstev pro zdravotnické aplikace
  (Technická Univerzita v Liberci, 2014) Lavičková, Barbora; Zajícová, Veronika
  Metodou sol-gel byly připraveny organicko-anorganické soly a z nich hybridní vrstvy na bázi 3-(trimethoxysilyl)propyl methakrylátu (TMSPM), methyl methakrylátu (MMA), tetraethylorthosilikátu (TEOS) a isopropoxidu titanu (IPTI) s obsahem vybraných typů iontů kovů (Ag(+I), Cu(+II), Zn(+II), Ti(+IV)) vykazujících antibakteriální a antimykotické vlastnosti. Připravené soly byly naneseny na povrch různých polymerů (PP, PE, PVC, PMMA, latex) a dále zpracovány, v závislosti na odolnosti vybraných materiálů, tepelnou polymerací nebo fotopolymerací. Všechny vybrané modifikované polymerní materiály jsou široce využívány ve zdravotnictví. Vlastnosti připravených solů a vrstev byly sledovány pomocí Zetasizer, IR spektroskopie, SEM mikroskopie, metody ICP, antibakteriálními a antimykotickými testy. U vrstev na textiliích a PMMA byla stanovena chemická odolnost vůči dezinfekcím běžně používaných v nemocničních zařízeních. Dále byl stanoven průběh postupného uvolňování iontů z hybridních vrstev nanesených na textilních materiálech do vody o pH 6,5. U všech typů vrstev byla určena antibakteriální a antimykotická aktivita pomocí metod AATCC metoda 100 AATCC metoda 147 a Inhibiční metoda. Antibakteriální aktivita byla testována na patogenních kmenech MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. Antimykotická aktivita byla testována na kvasince Candida glabrata.
 • Item
  Přípravek pro automatickou kontrolu řídicí elektroniky měřidel tepla
  (Technická Univerzita v Liberci, 2011) Schreiber, Richard; Slavík, Lubomír
  Práce se zabývá oživovacím přípravkem řídicí elektroniky průtokoměrů a měřičů tepla založených na elektromagnetickém principu. V úvodních pasážích práce je popsán princip měření průtoku, teploty a vyhodnocení tepla včetně teoretického rozboru a úskalí metody, v praktické části je popsána elektronika oživovacího přípravku. Oživovací přípravek slouží zároveň ke kalibraci elektroniky, takže měření i generování signálů musí být přesnější než je zaručovaná přesnost měřidla, což klade vysoké nároky na provedení elektroniky včetně dobrého stínění, potlačení parazitních přechodových odporů a kapacit. Musí být také splněna podmínka, že připojením přípravku k měřicímu přístroji nesmí dojít k jeho ovlivnění. Navíc přípravek umožní automatickou kontrolu dvojitého měřiče tepla, což opět zvyšuje nároky na jeho provedení.