Rok 2019

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Kvalita vnitřních prostor s ohledem na šíření škodlivých látek
  Kořínek, Tomáš; ; Fraňa Karel, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 55679
  Práce se zabývá možností snížení zdraví škodlivých látek v místnosti pomocí procesu adsorpce. Kvalita vnitřního ovzduší byla analyzována pomocí měření v učebnách a kancelářích. V práci je dále popsán proces adsorpce z pohledu možné metody pro zachycení zdraví škodlivých látek v prostoru. Byly posouzeny možné parametry ovlivňující účinnost snižování zdraví škodlivých látek. Proces snižování zdraví škodlivých látek pomocí adsorpce byl odzkoušen pomocí numerických simulací a experimentu, kde výsledky byly vzájemně porovnány.
 • Item
  Výzkum lokálního smrštění u biopolymerů PLA a PLLA
  Kučerová, Monika; ; Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing. Skolitel : 55397
  Disertační práce se zabývá výzkumem lokálního smrštění biopolymerů v závislosti na vybraných vstřikovacích (rychlostních, tlakových a teplotních) parametrech procesu (dotlak, teplota taveniny, vstřikovací rychlost) a také na geometrii zkušebního tělesa (tloušťka stěny výstřiku). Lokální smrštění je experimentálně zkoumáno v různé vzdálenosti od vtokového ústí (vliv dráhy tečení) na speciální testovací obdélníkové destičce. Pro výzkum byly použity dva biodegradibilní materiály PLA a PLLA, které byly porovnány a vyhodnoceny pomocí statistických a experimentálních metod. Pro porovnání získaných výsledků a verifikací simulačních výstupů byla provedena analýza tečení.
 • Item
  Výzkum aplikačních možností bio-kompozitních materiálů plněných nanokrystaly celulózy
  Borůvka, Martin; Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing. Skolitel : 55397
  Disertační práce se zabývá komplexním výzkumem přípravy, modifikace a zpracování bio-kompozitních systémů s využitím nanokrystalů celulózy (CNC). Jako primární matrice bio-kompozitů byl zvolen polylaktid (PLA), cenově dostupný biopolymer s dobrými mechanickými vlastnostmi, biokompatibilitou a biologickou rozložitelností, který je založený na přírodních a obnovitelných surovinách. Laboratorně byla provedena extrakce CNC s jejich následnou povrchovou modifikací a zpracováním nanokompozitů pomocí rozpouštědlových systémů. Dále byl výzkum zaměřen na technologické možnosti zvyšování dispergovatelnosti a distribuce sprejově vysušovaných aglomerátů CNC v PLA matrici pomocí tavných technologií. S cílem odstranit křehkost PLA matrice výzkum dále směřoval k aplikačnímu potenciálu synergického působení změkčovadel a CNC. Výzkum lehčených nanokompozitů na bázi mikrobuněčných struktur cílil na potenciální strukturní aplikace s využitím reaktivně modifikovaných nanohybridů na bázi PLA stereokomplexu a CNC. S cílem souběžně zvyšovat houževnatost a teplotní odolnost pak byly připraveny multifázové stereokomplexované PLA nanokompozity. Hodnocen byl především vliv přidaných aditiv na kinetiku krystalizace, morfologii a termo-mechanické vlastnosti připravených materiálových systémů.
 • Item
  Analýza účinnosti hnacího ústrojí osobního automobilu
  Popelka, Josef; ; Scholz Celestýn, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 55343
  Tato disertační práce se zabývá analýzou mechanické účinnosti hnacího ústrojí osobního automobilu jako celku. Za tímto účelem vzniklo unikátní zařízení k měření točivého momentu spalovacího motoru, který vstupuje do řetězce převodového ústrojí. V této práci je také celý systém matematicky popsán a byl vytvořen matematický model, který byl verifikovaný s daty naměřenými během experimentu. Takto ucelená práce poskytuje nový pohled na celou problematiku a přináší mnoho nově získaných poznatků v této oblasti.
 • Item
  Studium degradačních procesů modifikovaných povrchů implantátů
  Voleský, Lukáš; ; Louda Petr, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55456
  Tato práce je zaměřena na volbu různých typů tenkých vrstev s využitím v oblasti medicínských implantátů a na volbu jejich depozice na zvoleném substrátu při použití odlišných metod depozice. Teoretická část se zabývá materiály pro medicínské implantáty a jejich vlastnostmi, se zaměřením na tenké vrstvy. Experimentální část zahrnuje výrobu tenkých vrstev s různými parametry depozice testováním jejich vlastností vzhledem k aplikaci na medicínské implantáty, se zaměřením na jejich degradaci, biokompatibilitu a tribologické vlastnosti.