Rok 2016

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  K problematice fázové struktury a vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů na bázi FeAl a Fe3Al v přítomnosti aditiv
  (2016) Vodičková, Věra
  Předkládaná habilitační práce představuje průřez výzkumem vlivu fázového sloţení na vysokoteplotní vlastnosti aluminidů ţeleza s aditivy. Dlouhodobým cílem je uvést do praxe materiál na bázi aluminidu ţeleza s dobrou vysokoteplotní odolností a vyrobený klasickou technologií. Výzkum slitin s FeAl matricí s aditivy uhlíkem a křemíkem je historicky inspirován slitinami typu Pyroferal, vyvinutými v československu v padesátých letech minulého století. Ve slitinách s vyššími obsahy uhlíku byla potvrzena přítomnost karbidu Al4C3 ve struktuře slitin dopovaných křemíkem i ve slitinách bez křemíku a bylo prokázáno, ţe tato fáze účinně brání pohybu dislokací v matrici při vysokoteplotní deformaci. Studium aluminidů ţeleza na bázi Fe3Al s přídavkem karbidotvorných prvků je zaměřeno na aditiva či kombinace aditiv zvyšujících vysokoteplotní odolnost slitin. Byl ukázán význam poměru legujících prvků Zr a C a stanoven jeho vliv na vysokoteplotní mechanické vlastnosti a vysokoteplotní oxidační odolnost. Fázové sloţení slitin bylo studováno moderními metodami strukturní a fázové analýzy jako je elektronová mikroskopie, energiově disperzní analýza, rentgenová difrakce, případně difrakce zpětně odraţených elektronů. Vliv fázového sloţení na vysokoteplotní mechanické vlastnosti byl sledován prostřednictvím vysokoteplotních testů v tahu či tlaku a testů creepové odolnosti.
 • Item
  Bezkontaktní systém pro měření délky koncových měrek
  (2016) Dvořáčková, Štěpánka
  Předkládaná habilitační práce poskytuje nové informace o možnostech využití principů nízkokoherenční interferometrie pro měření délky koncových měrek. Hlavním cílem předkládané práce bylo připravit bezkontaktní systém pro zavedení do běžného provozu Českého metrologického institutu k měření délky koncových měrek. K dosažení cíle bylo nutné zoptimalizovat bezkontaktní systém pro přímé potřeby laboratorního měření, vytvořit kompletní dokumentaci k validaci dané metody měření tj. stanovit nejistotu měření a následně metodiku (kalibrační postup) pro měření na daném přístroji a porovnat nový systém se stávajícími systémy a jejich metodami měření běžně využívaných v Českém metrologickém institutu, Oblastním inspektorátu Liberec. Nezbytné základní pojmy týkající se řešené problematiky, vztahy a definice jsou uvedeny v teoretické části práce. Do této části práce jsou zahrnuty přehledně informace o interferenci, koncových měrkách a nejistotě měření. Dále jsou zde stručně uvedeny popisy metod a zařízení pro měření délky koncových měrek na pracovišti Českého metrologického institutu, Oblastního inspektorátu Liberec. Jedná se popis metody interferenční prováděné na přístroji TESA NPL A.G.I. 300 a komparační prováděné na přístroji TESA–UPC. Nedílnou součástí teoretické části jsou také informace vztahující se k základnímu popisu měření délky koncových měrek na bezkontaktním systému. Dosažení cíle je věnována kompletně celá experimentální část práce, která obsahuje informace o optimalizaci systému z hlediska konstrukčního řešení, stanovení nejistoty měření pro daný přístroj a metodu měření, kompletně zpracovanou metodiku pro měření délky koncových měrek na daném přístroji (kalibrační postup). Pro ucelený pohled týkající se zavedení systému je v poslední části řešení práce provedeno porovnání stávajících systémů k měření délky koncových měrek v Českém metrologickém institutu, Oblastním inspektorátu Liberec s bezkontaktním systémem.
 • Item
  Adaptivní model hoření homogenní směsi ve válci zážehového spalovacího motoru
  (2016) Páv, Karel
  Tato habilitační práce je zaměřena na experimentální výzkum vozidlového zážehového motoru spalujícího homogenní palivovou směs. Konkrétně se jedná o přímé měření obsahu zbytkových spalin ve válci motoru s využitím analýzy odebíraného vzorku náplně válce v průběhu kompresního zdvihu. Změřené hodnoty jsou pak porovnány s alternativními nepřímými výpočtovými postupy. Na vyšetřovaném motoru byla provedena termodynamická analýza indikovaného tlaku v širokém rozsahu provozních režimů motoru. Ze zjištěných údajů byl s využitím regresní analýzy sestaven empirický adaptivní model pro popis průtahu zážehu a průběhu vyhořívání palivové směsi ve válci motoru. Adaptabilita navrženého modelu hoření spočívá v tom, že model dokáže adekvátně reagovat na změny provozního režimu motoru, aniž by musely být upravovány parametry výpočtu.