Rok 2008

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Důchodový systém v ČR
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Jirásko, Robin
 • Item
  Environmentální aspekty udržitelného rozvoje v účetnictví podniků České republiky
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Černíková, Martina
 • Item
  Public relations v oblasti terciálního vzdělávání
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Švandová, Zuzana
  The dissertation work is focused on problems concerning theory of public relations (PR) by which organization influences internal and external groups with the intention of creating and keeping positive relations and reaching understanding, gaining mutual confidence. The work attempts to provide a complex overview of the notion of PR itself and deals with a possibility to apply PR to an education system, especially to the tertiary education. In order to reach objectives on a theoretical level, available sources are confronted and terminological ambiguities are explained; definitions and starting points of PR, functions and rules for PR communication, division of activities and PR tools are delimited. In the following part of the work, specificities of the use of marketing communication and PR in education system, creating of PR strategy and possibilities of their use in the area of tertiary education are clarified. The goals, interest groups, tools and procedures for PR activities that could be used to realize PR activities for faculties as strategic units are delimited. The objective of a practical part is to propose a process of creation and system implementation of PR activities to the communication of the Faculty of Economics, Technical University of Liberec. In order to achieve these goals, secondary data were gathered and primary research was carried out. Concrete topics and PR tools for communication with individual primary and secondary groups of the Faculty of Economics, Technical University of Liberec are proposed in the work together with other topics such as integrating PR into an organization structure of the faculty, methods of budgeting and PR efficiency evaluation. The topics are proposed in such a way that after generalization; they can be used by various subjects of tertiary education.
 • Item
  Restruktualizace podniků jako důsledek transformačních změn
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Syrovátková, Jaroslava
  Doktorská disertační práce se věnuje problematice restrukturalizace podniků v podmínkách transformace České republiky. Práce obsahuje 9 kapitol. V první kapitole jsou uvedeny cíle a metody, které byly použity při zpracování disertační práce. Druhá kapitola se zabývá problematikou transformace, která představuje komplexní proces a jejíž úspěšnost předpokládá systémové řešení celé řady dílčích, ekonomických i mimoekonomických opatření. Třetí kapitola se věnuje teorii restrukturalizačních procesů, které jsou úzce svázány s realizací vhodných opatření a představují proces celkových změn v podniku. Podniková restrukturalizace je založena na změnách, které prostupují všemi oblastmi života podniku. Čtvrtá kapitola mapuje právní prostředí, týkající se podnikatelských subjektů. Obsahuje rozbor vybraných zákonů a jejich změn. Zabývá se také problematikou vymahatelností práva, která je dosud nedostatečná. Pátá kapitola zachycuje transformační procesy, které se dotýkají jednotlivých podnikových činností a člení se podle toho, jakou funkci sehrávají při přeměně podnikových vstupů na výstupy. Šestá kapitola se zabývá specifikací vybraných podmínek podnikání v České republice se zaměřením na ty aspekty, které ovlivňují činnost podnikatelských subjektů, a to jak kladně, tak i záporně. Sedmá kapitola se zabývá vybranými aktivitami, které pozitivně napomáhají při řešení restrukturalizačních procesů v rámci sdružování podnikatelských subjektů, a osmá kapitola se zaměřuje na podnikání v Libereckém kraji. Závěr disertační práce je věnován shrnutí výsledků empirického výzkumu, který byl uskutečněn mezi podnikatelskými subjekty, jejichž sídlo nebo bydliště je na katastru Libereckého kraje. Disertační práce je doplněna řadou tabulek a obrázků, které se vztahují k problematice transformačních a restrukturalizačních procesů a k vyhodnocení výsledků empirického výzkumu. Práce je završena celkovým shrnutím, konstatováním, zda bylo dosaženo zvolených cílů a potvrzením, nebo vyvrácením hlavní a dílčí hypotézy, které byly stanoveny v úvodu disertační práce.
 • Item
  Řízení nákladů jako nástroj zvyšování efektivnosti podniku
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Hojná, Radana
  Tématem předkládané disertační práce je pro podnikatelské subjekty stále aktuální problematika řízení nákladů a s ní související analýza vybraných kalkulačních postupů. Do popředí zájmu podnikatelských subjektů se stále dostává základní vazba podnikových nákladů k prováděným výkonům a službám. Dokonalá orientace v problematice řízení nákladů na produkované výkony zahrnuje znalost výše nákladů i zjištění příčin a místa jejich vzniku. Tyto znalosti jsou pro správné vedení podniku nezbytné a stávají se jedním z podstatných předpokladů úspěšného podnikání a zvyšování efektivnosti. Podnik, který má k dispozici dostatek kvalitních informací o nákladech a zároveň využívá osvědčené i moderní kalkulační přístupy, je schopen pružněji reagovat v cenových rozhodováních. V závislosti na zájmu zákazníků dokáže efektivně měnit sortimentní složení své produkce a tak zvyšovat zisk bez rozšiřování stávajících výrobních kapacit. Zavádění progresivních přístupů a vytváření podmínek pro jejich realizaci jsou nezbytným předpokladem dosažení budoucí prosperity a efektivnosti podnikatelského subjektu.