Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

Permanent URI for this collection

Cena děkana za výjimečné bakalářské práce

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Specifika ošetřovatelské péče zaměřené na vietnamskou minoritu
  Horáková, Lenka; Krause Martin, Mgr. DiS. : 64339; Kučera Libor, MUDr. Konzultant : 56783
  Vietnamská minorita je jednou z nejpočetnějších skupin na území České republiky. V multikulturní společnosti by proto měl být personál poskytovatelů zdravotních služeb připraven poskytnout ohleduplnou a uzpůsobenou péči pacientům z této minority. Bakalářská práce je rozdělena do dvou častí. Teoretická část se zabývá kulturně diferencovanou péčí, rozdílem mezi transkulturní a multikulturní péčí. Dále se zabývá modelem Madeleine Leininger, modelem Joyce Newman Giger a Ruth Davidhizar, pomocí kterého jsou popsány odlišnosti vietnamské minority. Výzkumná část je zaměřena na zjištění specifik ošetřovatelské péče prostřednictvím kvalitativního výzkumu s polostrukturovananým rozhovorem s respondenty z vietnamské minority v oblasti komunikace, zdraví, nemoci a specifik souvisejících s hospitalizací.
 • Item
  Specifika ošetřovatelské péče zaměřené na vietnamskou minoritu
  Horáková, Lenka; Krause Martin, Mgr. DiS. : 64339; Kučera Libor, MUDr. Konzultant : 56783
  Vietnamská minorita je jednou z nejpočetnějších skupin na území České republiky. V multikulturní společnosti by proto měl být personál poskytovatelů zdravotních služeb připraven poskytnout ohleduplnou a uzpůsobenou péči pacientům z této minority. Bakalářská práce je rozdělena do dvou častí. Teoretická část se zabývá kulturně diferencovanou péčí, rozdílem mezi transkulturní a multikulturní péčí. Dále se zabývá modelem Madeleine Leininger, modelem Joyce Newman Giger a Ruth Davidhizar, pomocí kterého jsou popsány odlišnosti vietnamské minority. Výzkumná část je zaměřena na zjištění specifik ošetřovatelské péče prostřednictvím kvalitativního výzkumu s polostrukturovananým rozhovorem s respondenty z vietnamské minority v oblasti komunikace, zdraví, nemoci a specifik souvisejících s hospitalizací.
 • Item
  Edukace pacienta po implantaci kardiostimulátoru
  Horáčková, Markéta; Froňková Marie, Mgr. : 56778; Kučera Libor, MUDr. Konzultant : 56783
  Řešení poruch srdečního rytmu pomocí implantování kardiostimulátoru je častovyužívaná léčebná metoda. Je důležité, aby pacienti byli informováni a seznámenis omezeními a pravidly, které musí dodržovat po implantaci. Správným dodržovánímtěchto pravidel lze předcházet vzniku možných komplikací ze strany pacienta. Z tohotodůvodu bylo vybráno toto téma. Tato práce je zaměřená na informovanost pacientůs implantovaným kardiostimulátorem. Teoretická část se zabývá obecnými informacemijako jsou indikace k implantaci, předoperační péče, pooperační péče, možnékomplikace, edukace a omezení. Výzkumná část analyzuje výsledky dotazníkovéhošetření. Výstupem bakalářské práce je edukační standard pro pacienty s implantovanýmkardiostimulátorem.
 • Item
  Specifika ošetřovatelské péče o centrální žilní katétr
  Kyjovská, Petra; Krause Martin, Mgr. DiS. : 64339; Kučera Libor, MUDr. Konzultant : 56783
  Bakalářská práce se zaměřuje na specifika ošetřovatelské péče o centrální žilní katétr. Dodržování aseptických postupů při péči o centrální žilní katétr vede ke snížení incidence infekcí spojených se zdravotní péčí a tím následně k nižší mortalitě, morbiditě ale i ke snížení ekonomické zátěže na zdravotní péči. Teoretická část se zaměřuje zejména na centrální žilní katétr, indikace a kontraindikace jeho zavedení, místo kanylace a typy centrálního žilního katétru. Výzkumná část je realizována kvantitativní metodou výzkumu pomocí dotazníku a cílem je zjistit znalosti všeobecných sestero centrálním žilním katétru, o aseptickém postupu při převazu a o prevenci infekcí spojených s cévními katétry.
 • Item
  Měření optických vlastností zubních náhrad
  (Technická Univerzita v Liberci, 2016) Hošic, Dušan; Vik, Michal
  Tato bakalářská práce má za úkol analýzu spektrálních dat u kompozitních materiálů pomocí měřících systémů. Porovnání a vyhodnocení jednotlivých metod měření. Práce se zabývá problematikou zubních náhrad a jejich vzhledem. V teoretické části se věnuje vnímání barev lidským okem a barevným prostorům. Práce popisuje metody bělení zubů, jejich výhody a nevýhody. Dále se věnuje formulaci potencionální aplikace pro inteligentní telefony.