Rok 2015

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Úprava geometrie vtokového systému pro PC/ABS
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Technik, Jiří; ; Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing. Skolitel : 55397; Šafka Jiří, Ing. Ph.D. Konzultant : 61635; Odstrčil Vladimír, Ing. Konzultant2 : 64751
  Předkládaná disertační práce se zabývá úpravou geometrie vtokového systému pro polymerní materiál PC/ABS. Tento materiál vykazuje špatnou tekutost a jeho vniřtní struktura je citlivá na smykové namáhání a tepelnou degradaci. V disertační práci je navržena a realizována modifikace filmového vhotku zlepšující tok taveniny ústím vtoku. Práce se zabývá tokem Obecně Newtonské a viskoelastické kapaliny kontrakcí kanálu při smykových rychlostech odpovídající technologii vstřikování. V praktickém experimentu se práce zaměřuje na tlakové poměry při plnění a nestabilitu toku. Porovnání filmového vtoku s modifikovaným vtokem umožňuje pro tento účel vyrobená vstřikovací forma a simulace toku taveniny při izotermických i neizotermických podmínkách.
 • Item
  Identifikace kavitačních procesů na povrchu ozubených kol
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Jirouš, Stanislav; ; Fraňa Karel, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 55679; Šafka Jiří, Ing. Ph.D. Konzultant : 61635; Odstrčil Vladimír, Ing. Konzultant2 : 64751
  Prostřednictví především numerických metod bude podrobně zkoumána problematika toků oleje v olejovém filmu a vznik a důsledky existence kavitačních procesů na povrchu dvou spolu zabírajících ozubených kol. Cílem této práce je jednak popsání možných přístupů na řešení tohoto problému a dále uskutečnění numerických výpočtů s cílem optimalizace tvaru povrchu ozubených kol a potlačení intenzity kavitačních jevů způsobující pravděpodobně významnější poškození povrchů ozubených kol. Numerické výpočty budou porovnány s dostupnými experimentálními daty.
 • Item
  Výzkum sil na hřbetu řezného nástroje
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Dugin, Andrey; ; Popov Alexey, prof. Ing. DrSc. Skolitel : 59293; Podzimek Michal, PaedDr. ICLic. Th.D, Ph.D. Konzultant : 55781; Pilvousek Tomáš, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 61311
  Disertační práce se zabývá výzkumem sil na hřbetu řezného nástroje, jmenovitě zvýšením přesnosti stanovení těchto sil. Vědecky zdůvodňuje použití již existujících a také nově navržených metod, jejich stanovení při obrábění druhů materiálů a hodnotí vliv hlavních řezných podmínek na ně.Experimentálnímu výzkumu, využitého k formulaci závěrů, předchází rešerše teoretických poznatků spojených s procesy na hřbetu řezného nástroje a poměry sil pří jejich stanovení.Pro vlastní experimenty bylo použito měření dil při ortogonálním obrábění, umožňující aplikaci různých metod stanovení sil na hřbetu. Porovnání stanovených hodnot těchto sil potvrdilo rozpor mezi již existujícími metodami a ujasnilo potřebu v navrhování přesnějších metod založených na jiných principech. Nově navržené metody umožňují přesnější stanovení sil na hřbetu nástroje v závislosti na řezných podmínkách.
 • Item
  Produkce nanovláken metodou tažení
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Stanislav, Lukáš; Olehla Miroslav, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55317; Podzimek Michal, PaedDr. ICLic. Th.D, Ph.D. Konzultant : 55781; Pilvousek Tomáš, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 61311
  Tato disertační práce pojednává o tažení nanovláken. Metoda výroby nanovláken tažením je v práci podrobně popsána jak teoreticky z pohledu fyziky zvlákňování, tak i z pohledu řízení a stavby automatizovaných produkčních strojů pro opakovatelnou výrobu s danou mírou spolehlivosti. Technologie je ve všeobecném smyslu směřována k aplikacím ve zdravotnictví a hledání vhodných aplikací pro její unikátní výrobky.
 • Item
  Přenosové jevy při sušení plošných textilních materiálů
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Fábera, Jaroslav; ; Adámek Karel, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55438; Ledvina Miloslav, Ing. Ph.D. Konzultant : 65048; Sajfrt Luboš, Ing. Konzultant2 : 64615
  V práci jsou popsány různé způsoby sušení plošných textilních materiálů. Blíže se práce zabývá impaktním sušením. Je zde popsána podstata sušení z hlediska vazby vody v materiálu, energetická bilance impaktní sušárny a přenos tepla a hmoty v textilních materiálech. Práce se věnuje návrhu nové tryskové komory, která je následně použita v impaktní části mikrovlnné sušárny. Práce dále popisuje ladění optimálních parametrů rezonanční komory mikrovlnné části sušárny Impact Wave a efektivnost impaktní části této sušárny.