Historické památky města Znojma

Abstract
Bakalářská práce na téma Historické památky města Znojma je rozčleněna na část teoretickou a na část praktickou. Cílem práce bylo zjistit historii města Znojma a popsat jeho vybrané historické památky, jejichž panorama bylo hlavním motivem, který byl přetransformován do tvorby a samotné realizace tisku, respektive potiskování námi vybraných textilií pomocí metod a technik pro textilní tisk. Teoretická část práce se věnuje historii města Znojma, provádí deskripci jeho vybraných historických památek, které jsou z hlediska umění ukázkou různých uměleckých slohů, seznamuje s historií tisku a tiskem na textilie. V praktické části bakalářské práce se zabýváme inspirací a realizací potištěných textilií vybranými historickými památkami města Znojma a jeho charakteristickými rysy. Ty se staly námětem a předlohou pro potiskování textilií. V rámci praktické části jsme prostřednictvím sítotisku a sublimačního tisku přenesli tyto motivy na námi vybrané textilie, které jsou praktickým výstupem této práce.
The bachelor thesis Historic sights of Znojmo city is divided into the theoretical part and the practical part. The aim of the work is to describe the history of Znojmo city and to depict its selected historical sights, whose panorama was the main motive which has been transformed into the creation and realization of printing, or printing of textiles selected by us using methods and techniques for textile printing. The theoretical part deals with the history of Znojmo city, describes selected historical monuments, which are from the point of view of art in various artistic styles and introduces the history of printing and printing on textiles. In the practical part of the bachelor thesis we deal with the inspiration and implementation of printed textiles by selected historical monuments of the city of Znojmo and its characteristic features. These have become the subject and pattern for textile printing. In the practical part, through the screen printing and sublimation printing, these motives were transferred to the selected textiles, which are the practical output of this work.
Description
Subject(s)
ZNOJMO, HISTORIE, PAMÁTKY, SÍTOTISK, SUBLIMAČNÍ TISK, TEXTIL, INSPIRACE, ZNOJMO, HISTORY, MONUMENTS, SCREEN-PRINTING, SUBLIMATION PRINTING, TEXTILE, INSPIRATION
Citation
ISSN
ISBN