Řízení kvality informačního systému ve vybrané firmě

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá řízením kvality informačního systému ve vybrané firmě. V první části je stručný popis, co to vlastně je a jak se určuje kvalita softwaru. Druhá část popisuje projektové řízení, které je jedním z nástrojů, jak kvality softwaru dosáhnout. Ve třetí části je případová studie vybrané organizace. Čtvrtá část se zabývá různými vybranými kvalitativními a bezpečnostními normami. V páté části jsou poté v případové studii porovnány s existujícím projektem informačního systému.
This master thesis presents quality management of information system in selected company. In the first part is a brief description of what is quality and how is quality determined. Second part describes project management, which is one of the tools how to achieve quality of software. In the third part is case study of chosen organization. Fourth part describes various chosen qualitative and security standards. In the fifth part, they are compared with existing project of information system in case study.
Description
Subject(s)
Informační systém, kvalita softwaru, projektové řízení, vývoj softwaru, standardy, ISO, GDPR, Information system, software quality, project management, software development, standards, ISO, GDPR
Citation
ISSN
ISBN