Tvorba aplikací rozšiřujících možnosti hlasových systémů pro handicapované osoby.

Title Alternative:Building of applications extending the possibilities of voice systems for the disabled persons
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu aplikací rozšiřující možnosti hlasových systémů pro handicapované osoby, konkrétně systému MyVoice, který byl vytvořen na Technické Univeryitě v Liberci. Systém je určen pro handicapované osoby, které díky svému postižení nemohou ovládat počítač jinak než hlasovými povely. Praktická část práce se věnuje zdokonalení systému MyVoice v oblastech procházení internetových stránek a ovládání kurzoru polohovacího zařízení. K vylepšení procházení internetových stránek bylo vyvinuto rozšíření LinkByKey pro internetový prohlížeč Mozilla Firefox, které umožňuje ve spojení se systémem MyVoice aktivovat libovolný odkaz na internetové stránce pouze dvěma hlasovými povely. Ovládání kurzoru polohovacího zařízení v systému MyVoice probíhá prostřednictvím povelů, například: Doleva 50, Nahoru 200, kde číslovka udává vzdálenost posunu kurzoru v pixelech. Navržená aplikace MouseCursorHelper zobrazuje v okolí kurzoru kružnice a přímky, které napomáhají k odhadu vzdáleností objektů od kurzoru. Tímto způsobem lze minimalizovat počet povelů nutných k dosažení objektu a zefektivnit tak práci s osobním počítačem.
The thesis deals with creation of applications extending the possibilities of voice systems for the disabled person, specifically for the system MyVoice. The system was developed at the Technical University of Liberec. The system is designed for disabled people, which by their disabilities, can not control a computer in a different way than voice commands. Practical work is dedicated to improving the MyVoice in areas browsing web pages and control the pointing device cursor. In order to make web browsing easier, it was developed LinkByKey extension for Mozilla Firefox web browser, which allows, in conjunction with the MyVoice activate any link on the Website, only by two voice commands. Controlling the pointing device cursor in the MyVoice is made through commands such as: Left 50, Top 200, where the number indicates the distance of move the cursor's in pixels. The proposed application MouseCursorHelper displays the circles and lines around the cursor, it's helping to estimate the distance of objects from the cursor. This allows the user to minimize the number of commands required to achieve the object and it can make the work with a personal computer more effective.
Description
katedra: ITE; rozsah: 53 s
Subject(s)
control of computer, disabled person, voice control of computers, myvoice, firefox extension, change of mouse cursor, ovládání počítače, handicapované osoby, hlasové ovládání, myvoice, rozšíření firefox, změna kurzoru polohovacího zařízení
Citation
ISSN
ISBN