Společenská odpovědnost v bankovním sektoru ČR

Title Alternative:Social Responsibility in the Bank Sector of the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis ,,Social Responsibility in the Bank Sector of the Czech Republic`` is about basic concepts, advancement and features of social responsibility. It describes gains and their measurement and reasons for the responsibility. Further it gives a view about ways and problems of the implementation. Separately holds advancement the responsibility in the bank sector in the Czech Republic and abroad. In practical part analyses the approaches of four biggest banks in CR to social responsibility and also gives elementary informations about their relation to employees, community and environment. In the frame of works it was realized a research of social responsibility, which inspected the awareness employees of Česká spořitelna about this concept.
Tato diplomová práce ,,Společenská odpovědnost v bankovním sektoru ČR`` se nejprve zabývá základními pojmy, vývojem a rysy společenské odpovědnosti. Popisuje přínosy a jejich měření a důvody odpovědnosti. Dále práce podává přehled o způsobech a problémech zavedení do praxe. Samostatně zachycuje vývoj odpovědnosti v bankovním sektoru v ČR i v zahraničí. V praktické části analyzuje přístupy 4 největších bank v ČR ke společenské odpovědnosti a zároveň podává základní informace o jejich vztahu k zaměstnancům, komunitě a životnímu prostředí. V rámci práce byl proveden průzkum na téma společenské odpovědnosti, který zkoumal povědomí zaměstnanců České spořitelny o tomto pojmu.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 95 s., 17 s. příloh
Subject(s)
social responsibility, philanthropy and volunteerment, stakeholders, environment, diversity and same opportunities, discrimination, společenská odpovědnost, filantropie a dobrovolnictví, stakeholdeři, životní prostředí, diverzita a rovné příležitosti, diskriminace
Citation
ISSN
ISBN