Faktory regionální konkurenceschopnosti

Abstract
Diplomová práce se zabývá faktory regionální konkurenceschopnosti. Konkrétněji je práce zaměřená na porovnání Libereckého a Královéhradeckého kraje v rámci faktoru lidské zdroje. Diplomová práce je rozčleněna do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, které jsou důležité pro pochopení celé práce. V práci se definují pojmy jako region, konkurenceschopnost, nezaměstnanost a další, které s tím souvisí. Praktická část se věnuje komparaci Libereckého a Královéhradeckého kraje. Je zde uvedena stručná charakteristika obou krajů, byla provedena demografická analýza krajů, dále jsou představeny strategie rozvoje lidských zdrojů, a na konec provedena analýza nezaměstnanosti v krajích a jejich komparace.
The master thesis deals with the factors of regional competitivness. The thesis is more specifically focused on the comparison of the Liberec and Hradec Kralove region within a factor of human resources. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part explains the basic concepts that are important for understanding whole thesis. The thesis defines concepts like region, competitivness, unemployment and the others associated with it. The practical part deals with a comparison of the Liberec and Hradec Králové region. There is a brief characteristic of both regions, it was conducted demographic analysis of regions, it was introduced human resources developmnet strategy of both regions and finally was conducted analysisof unemployment and their comparison in the regions.
Description
Subject(s)
Region, regionální politika, konkurenceschopnost, faktory regionální konkurenceschopnosti, nezaměstnanost, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Region, regional policy, competitivness, factor of regional competitivness, unemployment, Liberec region, Hradec Králové region
Citation
ISSN
ISBN