Narušená komunikační schopnost u dětí v mateřských školách

Abstract
Cílem bakalářské práce s názvem Narušená komunikační schopnost u dětí v mateřských školách je popsat narušenou komunikační schopnost u dětí v mateřských školách. Zjistit, jaké druhy narušené komunikační schopnosti se u dětí v mateřských školách vyskytují a jaká logopedická péče je dětem v mateřských školách poskytována. V teoretické části bakalářské práce specifikujeme narušenou komunikační schopností, její příčiny vzniku a klasifikaci, popisujeme často se vyskytující druhy narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku, zabýváme se organizací logopedické péče v České republice. Na konci teoretické části se věnujeme logopedické péčí v mateřské škole. Empirická část bakalářské práce přináší mimo jiné výsledky šetření, které probíhalo pomocí dotazníků. Dotazníky byly zaměřeny na předškolní pedagogy. Výzkumné otázky byly věnovány tomu, jaký druh narušené komunikační schopnosti se nejčastěji vyskytuje u dětí v mateřských školách, jakým způsobem je poskytována logopedické péče a na rozdíl mezi poskytováním logopedické péče v mateřských školách ve městech a na venkově. Bakalářskou práci završujeme v navrhovaných opatřeních a v závěru bakalářské práce.
The aim of the bachelor thesis which is called impaired communication ability of children in kindergartens is to descibe impaired communation ability of children in kindergartens. Find out what types of impaired communication ability occur of children in kindergartens and what speech therapy care is provided to children in kindergarten. In the theoretical part of the bachelor thesis we specify impaired communication ability, it is causes and classification, we describe the often occuring types of impaired communication ability in preschool children, we deal with the organizations of speech therapy care in the Czech Republic. At the end of the theoretical part we deal with speech therapy care in kindergarten. The empirical part of the bachelor´s thesis brings, among other things, the results of the surfy, which was conducted using questionnaires. The questionnaires were aimed at preschool teachers. The research questions were focused on what kind of impaired communication ability most often occur in children in kindergartens, how speech therapy care is provided and the diference between the provision of speech therapy care in the cities and in the countryside kindergartens. We komplete the bachelor´s thesis in the proposed measures and at the end of the bachelor´s thesis.
Description
Subject(s)
děti předškolního věku, logopedická péče, mateřská škola, narušená komunikační schopnost, předškolní pedagog, preschool children, speech therapy care, kindergarten, impaired communation ability, preschool teacher
Citation
ISSN
ISBN