Využití měřenkového systému MTM pro konstrukční přípravu výroby zatepleného vaku pro osoby s tělesným postižením

Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím měřenkového systému MTM pro konstrukční přípravu výroby zatepleného vaku pro osoby s tělesným postižením. V teoretické části práce jsou stručně popsány tělesná postižení vozíčkářů a požadavky na oděvy pro vozíčkáře, dále bylo popsáno zjišťování tělesných rozměrů a využití CAD systémů. V další části práce byl popsán princip made to measure a jednotlivé softwary, které byly využity v praktické části práce. V rámci praktické části diplomové práce byla vytvořena nová konstrukční metodika pro navržený vak na základě změřených tělesných rozměrů pro osoby upoutané na invalidní vozíček. V softwaru byly zkonstruovány díly třech velikostí a dva druhy kapes, dále byly díly uloženy do modelů a došlo k vytvoření MTM úprav pro jednotlivé díly. V poslední části diplomové práce je ukázka vytvoření a realizace zakázky a nákresy variant a doplňkových prvků vaku.
The diploma thesis deals with the use of the made-to-measure system (MTM) for the product design - Wheelchair Warmer Blanket Cover for persons with physical disabilities. In the theoretical part of the thesis, the physical disabilities of wheelchair users and the requirements for clothing for wheelchair users have been described briefly, as well as the determination of body measurements and the use of CAD systems. In the next part of the work, the principle of made to measure and individual software, which were used in the practical part of the work, were described. The practical part of the thesis introduces a novel pattern construction methodology developed for the Wheelchair Warmer Blanket Cover designed for wheelchair users, based on body measurements which were taken. In the software, a pattern of three sizes and two types of pockets were constructed, patterns were then saved as models and MTM modifications were created for individual patterns. In the final part of the thesis, there is an example of the creation and implementation of the order and drawings of the variants and additional elements of the Wheelchair Warmer Blanket Cover.
Description
Subject(s)
Vak pro osoby s tělesným postižením, oděvy pro vozíčkáře, konstrukce vaku, MTM, měřenka, makro, CAD systémy, tělesné rozměry
Citation
ISSN
ISBN