Vytvoření modulu vzdělávání pro Školní internetový informašní portál (ŠIIP) na platformě .NET

Title Alternative:Creating modules education for School Internet Information Portal (SIIP) on .NET platform
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce nazvaná Vytvoření modulu vzdělávání pro Školní Internetový Informační Portál (ŠIIP) na platformě .NET má za cíl vytvořit nové moduly do stejnojmenného internetového portálu zaměřené na vzdělávání. Tyto vzdělávací moduly však nejsou e-learningem, ale webovou aplikací, která umožňuje vytvářet, spravovat a prohlížet nejrůznější výukové materiály a to nejen v hodinách řízených pedagogem, ale i kdykoliv později se k materiálům vracet z domova či odkudkoliv, kde je k dispozici internet. Moduly vzdělávání řešené v rámci bakalářské práce jsou novou částí internetové aplikace, využívají existující systém pro správu uživatelů, uživatelských rolí a zabezpečení, které bylo navrženo a je standardně používáno v rámci portálu ŠIIP. Přestože byl původně portál programován na platformě Microsoft .NET v jazyku Visual Basic, při tvorbě nových modulů je použit programovací jazyk C# a to ve verzi .NET 3.5. Díky tomu byla v rámci bakalářské práce ověřena i možnost vytváření projektů v různých programovacích jazycích platformy .NET. Kromě základních prostředků moduly také využívají nejnovější technologii AJAX, přesněji řečeno komponenty Microsoft ASP.net AJAX Control Toolkit obsažené právě v .NET Frameworku verze 3.5. Jako databázové úložiště je použit Microsoft SQL Server 2005 a vzdělávací materiály jsou ukládány na disk webového serveru s operačním systémem Microsoft Windows Server 2003. Portál i vzdělávací moduly tak využívají vybavení, které je běžné na většině základních a středních škol v České republice. Součástí bakalářské práce (jako příloha) jsou i příručky uživatele a správce (autora obsahu), které popisují, jak se dá se vzdělávacími moduly pracovat. Tyto příručky slouží jako jednoduší průvodci používáním výukových modulů portálu ŠIIP běžnými uživateli.
Bachelor work named ``Creating modules of education for School Internet Information Portal (SIIP) on .NET platform{\crqq} has its intention in making new modules for the web portal (SIIP) which is specialized on education. These educative modules are not e-learning, but they are web application which allows to create, administrate and browse different educative materials not only in lessons controlled by pedagogue, but also to return to them at home or anywhere else the internet is available. The intention of the project was, with the help of computers and internet, to create a background which can be used at basic or secondary schools by pedagogues and also pupils to make education easier, more effective and more attractive. Educative modules are available to users by their name and password and make the lessons accessible to them according to their access privileges. Teachers and other authorized people can create new lessons and range them to subjects and classes as they are taught. For creating educative materials, in the web application there was made an editorial system which wants to be well arranged and effective equipment for creating text and multimedia materials. For working with text there is used a WYSIWYG editor, which makes the work easier (users works similarly as for example in the Word text editor). After that, pupils and other users (for example parents or school employees) can browse the materials on the internet and use them for their education. So, each school which uses SIIP can make available the lessons or just some links for interesting articles or sources on the internet to their pupils. Educative modules made in bachelor work are new part of internet application which makes use of system for controlling users, their roles and security which already exists. It was originally made and is normally used in range of SIIP. Though the program was originally programmed on platform Microsoft .NET in language Visual Basic, creating of new modules uses language C# in version .NET 3.5. Thanks to this, in range of bachelor work there was verified the possibility of creating project in different kinds of program languages of .NET platform. Except of basic appliances, modules are also making use of the newest technology of AJAX, more precisely the components of Microsoft ASP.net AJAX Control Toolkit contained in .NET Framework version 3.5. There is used Microsoft SQL Server 2005 as the database saving place and the educative materials are saved to the disk of the web server with operative system Microsoft Windows Server 2003. So the portal and the educative modules use the equipment which is normally used on major part of basic and secondary schools in the Czech Republic. As the part of a bachelor work, there are also (as the inset) the hand- books for user and for administrator (the author of the content) which are saying how to work with the educative modules. These hand- books serve as easier guides for using the educative modules of SIIP by common users.
Description
katedra: NTI; přílohy: 2 příručky (vázané uvnitř), 1 CD s webovou aplikací; rozsah: 83 s.
Subject(s)
portál šiip, vzdělávání, výukové materiály, webové aplikace, net framework, siip, education, educative materials, web application, net framework
Citation
ISSN
ISBN