Konzumace alkoholu a jeho vliv na páchání trestné činnosti

Title Alternative:Alcohol consumption and its influence on criminal activity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V rámci zpracované bakalářské práce jsem se zabýval rozborem trestné činnosti páchané pod vlivem návykové látky - alkoholu. V teoretické části jsem se po vysvětlení základních pojmů zabýval charakteristikou alkoholu jako návykové látky, druhy alkoholických nápojů a krátce jsem pojednal o historickém hledisku zneužívání alkoholu jako návykové látky. Velkou pozornost jsem věnoval již vzniklé závislosti, jejímu vlivu na fyzický a psychický stav jedince, následné prevenci před vznikem závislosti. Zabýval jsem se trestní odpovědností osob zneužívající návykové látky, dokazováním v trestním řízení. V závěru teoretické části jsem vysvětlil kriminologické hledisko řešeného problému hledisko. V praktické části jsem se pokusil analýzou získaných výsledků a spisového materiálu zobrazit strukturu trestné činnosti páchané pod vlivem alkoholu. Zjišťoval jsem celkové počty trestných činů a z tohoto počtu dále podíl trestných činů spáchaných pod vlivem této návykové látky, charakter trestné činnosti, v závislosti na ročním období, věku a pohlaví pachatelů, ve služebním obvodu Policie České republiky Praha III. Výsledky ukázaly, že trestná činnost spáchaná pod vlivem alkoholu má významný podíl na celkové kriminalitě.
In the framework of the elaborated bachelor's thesis, I dealt with analysis of criminal activity committed under influence of an addictive substance - alcohol. In the theoretical part, after explanation of the basic terms, I addressed the characteristics of alcohol as an addictive substance, types of alcoholic beverages and I briefly mentioned the historic perpective of alcohol abuse. I paid a great attention to the already existing addiction, its impact on the physical and psychic condition of an individual, subsequent prevention before emergence of addiction. I dealt with criminal liability of persons consuming addictive substances, argumentation in penal proceedings. In the conclusion of the theoretical part, I explained the criminological point of view of the problem in question. In the practical part, I aimed to illustrate structure of the criminal activity committed under influence of alcohol by analysis of the acquired results and files. I found out the number of criminal acts and from this number - the proportion of criminal acts committed under influence of this addictive substance, nature of the criminal activity, depending on the season, age and sex of the perpetrators in the service district of the Police of the Czech Republic Prague III. The results showed that the criminal activity committed under influence of alcohol has a significant share in the total crime rate.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1xCD; rozsah: 61s., 3s.
Subject(s)
závislost, návykové látky, alkohol, intoxikace, průzkum, dostupnost, obvodní ředitelství praha iii, služební obvod, objasněná trestná činnost, sledované období, addiction, addictive substances, alcohol, intoxication, survey, availability, district headquarters prague iii, service district, clearups, monitored period
Citation
ISSN
ISBN