Návrh komunikačního mixu stavební spořitelny

Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikačního mixu společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Tato práce se snaží nalézt nová vylepšení v šíření komunikace této společnosti. V teoretické části jsou popsány teoretické poznatky, které s danou problematikou souvisí, praktická část je zaměřena na charakteristiku společnosti. V této části je provedena analýza, zhodnocení jednotlivých nástrojů marketingové komunikace nejen zkoumané společnosti, ale také dle získaných informací i konkurenční stavební spořitelny. Na základě zjištěných poznatků jsou v závěrečné části zpracovány návrhy na zlepšení aktuálního stavu.
This bachelor thesis deals with proposal of communication mix for the company Českomoravská stavební spořitelna, a.s. This work tries to find new improvements of the expansion of communication of this company. The theoretical part consists of theoretical findings related to this issue, the practical part is based on the characteristics of the company. In the latter part I performed analysis and evaluation of the individual tools of marketing communication of the examined company as well as the competitive building society based on acquired information. In the final part, on the basis of the identified findings I processed proposals to improve current state.
Description
Subject(s)
Marketingová komunikace, komunikační mix, komunikační strategie, nové trendy marketingové komunikace, Marketing communication, communication mix, communication strategy, new trends of marketing communication
Citation
ISSN
ISBN