Using zero-valent iron for removing HCH and chlorbenzenes contamination from environment

Title Alternative:Using zero-valent iron for removing HCH and chlorbenzenes contamination from environment
Abstract
Literární část bakalářské práce obsahuje všeobecný přehled: vzniku hexachlorcyklohexanu (HCH) a chlorovaných benzenů (CB), chování HCH a CB v životním prostředí, možné způsoby sanací lokalit s kontaminací HCH a CB, s důrazem na využití nulmocného železa. Experimentální část obsahuje návrh a provedení tří typů testů s nulmocným železem na vodě, pocházející z lokality výsypky lomu Hájek s kontaminací hexachlorcyklohexany a chlorbenzeny. Všechny testy byly prováděny formou vsádkových testů. První test spočíval v porovnání účinnosti reduktivní dehalogenace HCH a CB pro tři různé typy nulmocných želez lišící se svými rozměry: železné špony (makroželezo), mikroželezo a nanoželezo. Účinnost degradace kontaminantů rostla se zmenšujícím se rozměrem částic železa, nejúčinnějším typem bylo tedy nulmocné nanoželezo (nZVI). Druhým testem byla určena účinná koncentrace nZVI pro odbourávání HCH a CB. Na základě výsledků druhého testu byla zvolena koncentrace (0,2 g/l) nZVI, se kterou proběhl kinetický test. Dosažené výsledky budou sloužit k přípravě sanačních prací na lokalitě Hájek. Součástí bakalářské práce byla také validace analytického stanovení HCH a CB, která byla modifikací normy ČSN EN ISO 6468 - Jakost vod - Stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů - Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina.
Description
75 s., 26 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
groundwaters, rock environment, podzemní vody, horninové prostředí, sanační technologie
Citation
ISSN
ISBN