Environmentální management firem v Libereckém kraji

Title Alternative:Enviromental management of firms in the Liberec Region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Problémy životního prostředí a udržitelného rozvoje jsou řešeny na celosvětové i regionální úrovni. Za posledních 30 let došlo ke značným zlepšením dopadů na životní prostředí, stále však dochází ke zhoršování některých aspektů. Environmentální managament je management činností podniku, které mají vliv na životní prostředí. Environmentální manažerský systém je součástí řídícího systému podniku a využívá jeho organizační strukturu, činnosti, postupy, procesy a zdroje ke stanovení, provedení a přezkoumání environmentální politiky podniku. Nejběžnější metodou jak dosahovat neustálého zlepšování EMS je cyklus plán - realizace - kontrola - zlepšení. V Libereckém kraji se povědomí firem o environmentální problematice pomalu zlepšuje, přibývá i počet podniků se zavedeným systémem environmentálního managementu, zejména v automobilovém průmyslu.
Environmental issues and sustainable development are addressed at the global and regional level. For the past 30 years, there had been significant improvements in environmental impacts, but there are still some aspects of deterioration. Environmental Managament is management of activities that have an impact on the environment. Environmental management system is part of the enterprise management system and use its organizational structure, activities, procedures, processes and resources to establish, implement and review environmental policy of firm. The most common method to achieve continuous improvement of EMS cycle is plan - do - check - act. The Liberec Region is the awareness of environmental issues companies slowly improves, increasing the number of businesses with an established environmental management system, particularly in the automotive industry.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 93 s., včetně 5 příloh
Subject(s)
životní prostředí, znečištění, emise, odpad, energie, ochrana, environmentální management, systém environmentálního managementu, environment, pollution, emissions, waste, energy, protection, environmental management, environmental management system
Citation
ISSN
ISBN