Vliv změn tahové síly v osnově v průběhu technologie tkaní na strukturu lněné nitě

Title Alternative:The effecting of changes of tension force in warp during weaving technology on structure of linen yarn
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá vlivem změn tahové síly v osnově v průběhu technologie tkaní na strukturu lněné nitě. V teoretické části je rozebrán proces soukání, snování a tkaní, jakožto hlavní činitelé působící na strukturu (lněné) osnovní nitě. Detailněji jsou pak tyto procesy analogicky rozebrány v souvislosti se silovým působením na tyto nitě. Druhá část práce je zaměřena na popis experimentu v němž bylo měřeno kolísání počtu vláken v příčném průřezu lněné příze a reálný průměr lněné příze v průběhu přípravy materiálu ke tkaní (soukání, snování) a po procesu tkaní. Na základě gra- fického zobrazení hodnot byla provedena úvaha vlivu cyklického namáhání osnovní nitě na strukturu lněné příze.
The diploma thesis is dedicated to the effecting of changes of tension force in warp during weaving technology on structure of linen yarn. The theory part describes the process of winding, warping and weaving as main factors having effect on structure (linen) of warp threads. In detail are these processes by analogy describe in context with force coverage of these yarns. The second part of this thesis focuses on description of an experiment in which it was meassured variability of number of fibers in crosswise cut and real diameter of linen yarn during preparation of materials to winding (warping, weaving) after winding process. Consideration has been facture on the base of graphical present- ment of the values an effection of periodical strain on texture on linen thread, was considered.
Description
katedra: KTT; rozsah: 58 s., 2 s. obr. příloh.
Subject(s)
dostava osnovy, dostava útku, lněné osnovní příze, namáhání osnovy, nestejnoměrnost, osnovní vál, prošlup, snování, soukání, struktura, tahová síla, tkaní, texture web, texture woof, linen web yarn, load of warp, irregularity, web roller, shed, warping, winding, structure, tension force, woven
Citation
ISSN
ISBN