Automatizované měření charakteristik asynchronních motorů

Title Alternative:Automated measurement of induction motors characteristics
dc.contributor.advisorFuchs, Petr
dc.contributor.authorČížek, Josef
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-07-07
dc.date.available2015-07-07
dc.date.committed2012-05-17
dc.date.defense2012-06-18
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-10-14
dc.degree.levelbccs
dc.descriptionkatedra: RSS; přílohy: CD; rozsah: 56cs
dc.description.abstractPráce popisuje samotný princip asynchronního motoru, jeho řízeni a návrhy modelu pro automatizaci měření asynchronního motoru s pomocí dalšího asynchronního motoru zapojené, jako aktivní zátěž. Asynchronní motor je možné pomocí připojené řízené aktivní zátěže brzdit a tím simulovat standardní použití asynchronních pohonů v průmyslu a měřit přitom jejich parametry s přihlédnutím na technické vybavení laboratoře diagnostiky na Technické univerzitě v Liberci. Práce se tedy zabývá dvěma částmi automatizace. Z automatizování měření elektrických veličin, která může pracovat v poloautomatickém režimu řízení zátěže, také možnostmi z automatizovaní řízení aktivní zátěže. Ta je realizována pomocí řízeného motoru ovládán pomocí frekvenčního měniče Micromaster 440. Řízeným programem v počítači komunikující po sériové lince s frekvenčním měničem. Touto komunikací můžeme získat informace o neelektrické veličinách, jako jsou otáčky a moment měřeného motoru. S možnými způsoby měření neelektrický veličin se seznáme v mé práci. Z automatizování měření elektrických veličin spočívá ve snímání měřených elektrických hodnot z multifunkční karty. K měření elektrický veličin mi byla poskytnuta multifunkční karta NI PCI 4472 umístěná v PC laboratoře. Mezi snímané hodnoty patří proudy a napětí na jednotlivých fázi měřeného motoru, které jsou postupně vykreslovány mnou navrženou aplikací v grafickém uživatelském rozhraní aplikace. Tato aplikace je napsaná v prostředí Labwindows/CVI od společnosti National Instrument. Z naměřených hodnot proudu a napětí, které se objeví přehledně v grafu se aplikace dále zabývá výpočty efektivní hodnot z těchto hodnot na jednotlivých fází motoru. Dále se vypočítává fázový posun mezi jednotlivými proudy a napětím. To je důležité potom pří výpočtech činných, jalových a zdánlivých výkonů. Všechny vypočítané hodnoty se přehledně zobrazí v grafickém uživatelském rozhraní aplikace. Důležité možnost mé aplikace je, že je možné načíst již změřená ve binárním formátu a pracovat s nimi, jako kdyby se přímo měřili. Spočítané hodnoty je potom možné uložit v textovém formátu s z naměřenými hodnota uložené v binárním souboru je do jedné složky.cs
dc.description.abstractThe work is descibing the principle of induction engine, its controlling and drafts of model for automatization measurement of induction engine with help of another induction engine conected as active load. It is possible with help of connected mechanism of active load breaking induction engine and with this way simulation of standard using of induction engines in industry and measure their parameters, based on technical things in laboratory of diagnostic at Technical university of Liberec. The work describing two parts of automation. On first place automating the measurement of electrical quantities. This can work in semi-automatic load control mode with options automatization control of active load. The load is implemented by controlled engine. The engine is controlled by frequency converter. Micromaster 440. Run by program on a computer communicating with frequency converter by a serial line. With this type of communication we can get information about non-electrical quantities like are speed and torque of the measured engine. You can find other ways how to measure non-electrical quantities in my work. Automatized measurement of electric values is about measuring of electric values from card. For measuring electric values was used card PCI-4472 placeds in the lab. Among measured values were "proudy anafázi" of measured engine, which provided in my app gui. This application is written in an environment of LabWindows / CVI by the National Instrument Company. From the measured values of current and voltage, which appears more clearly in the chart below, the application also deals with calculating of the effective values of current and voltage on each motor phase. Further we are calculating the phase shift between each electric currentsand voltage. This is important in the calculations employed, reactive and apparent power. Every calculated values will be clearly display in the graphical user interface. Important possibilityof my application is that there is possibility of loading already measured values in binary format and working with them like as if theywere directly measured. We can save the calculated values in text format and the measured values save in binary format. And both of them are in one file.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/12456
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectměřící kartacs
dc.subjectasynchronní motorcs
dc.subjectměření třífázových proudůcs
dc.subjectměření třífázových napětícs
dc.subjectměření třífázových elektrických výkonůcs
dc.subjectfrekvenční měničcs
dc.subjectrs232-rs485cs
dc.subjectmeasurement carden
dc.subjectasynchronous motoren
dc.subjectthree phase current measurementen
dc.subjectmeasurement of three-phase voltageen
dc.subjectthree-phase electrical power measurementen
dc.subjectfrequency converteren
dc.subjectrs232-rs485en
dc.subject.verbisautomatizované měřicí systémycs
dc.titleAutomatizované měření charakteristik asynchronních motorůcs
dc.title.alternativeAutomated measurement of induction motors characteristicsen
dc.typeThesis
local.departmentRSScs
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.identifier.stag23889
local.identifier.verbis466262
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:02:44cs
local.verbis.studijniprogramRSS Elektrotechnika a informatika/Elektronické informační a řídicí systémycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_23889.pdf
Size:
1.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_23889.pdf
Size:
501.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_23889.pdf
Size:
512.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_23889.pdf
Size:
32.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby