Analýza a zhodnocení realizované investice do fotovoltaické elektrárny ve vybrané společnosti

Title Alternative:The Analysis and the Evaluation of Realized Investment into the Photovoltaic Powerplant of Selected Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work focuses on analysis and evaluation of the effectiveness of already implemented investments in photovoltaics powerplant. The aim of this thesis is to prepare an investment plan compared with actual output of the powerplant. Perform analysis and evaluation, from which emerges a conclusion on the effectiveness or ineffectiveness of the investment project. It also will review and verify the calculations, whether it would be effective to implement an investment in today's regulated environment, legislative conditions of the Czech Republic. The theoretical part of the thesis is divided into two chapters, the first is devoted to the description of photovoltaic technologies and their use in the legislative environment of the Czech Republic. The following chapter is focused on familiarization with the procedures for evaluating the effectiveness and describe the static and dynamic method for evaluating the effectiveness of investments. The practical part of the thesis presents a company that implemented an investment plan, the analysis and calculation methods selected according to their rating, and comparing notes. The conclusion is done their own assessment of the effectiveness of the investment the most appropriate method and interpret the outcome of that analysis and decisions about the degree of investment efficiency.
Tato práce se zaměřuje na analýzu a zhodnocení efektivity již zrealizované investice do fotovoltaické elektrárny. Cílem této diplomové práce je zpracovat porovnání investičního záměru s aktuálními výstupy z elektrárny. Provést jejich analýzu a zhodnocení, ze kterého vzejde závěr o efektivnosti či neefektivnosti investičního záměru. Zároveň posoudíme a podložíme výpočty, zda-li by bylo efektivní realizovat investici v současném regulovaném prostředí legislativních podmínek. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do dvou kapitol, z nichž první je věnována popsání fotovoltaických technologií a způsobu jejich využití v legislativních podmínkách České republiky. Následující kapitola je zaměřena na seznámení se s postupy při hodnocení efektivnosti a popsání statických a dynamických metoda hodnocení efektivity investic. V praktické části diplomové práce je představena společnost, která realizovala investiční záměr, je provedena analýza a výpočty dle vybraných metod s jejich ohodnocením, porovnáním a komentáři. V závěru práce je provedeno vlastní zhodnocení efektivnosti investice nejvhodnější metodou, interpretován závěr této analýzy a rozhodnutí o míře efektivnosti investice.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD-ROM; rozsah: 103 s. (146 953)
Subject(s)
net present value, discounting, discout rate, payback, economic value added, photovoltaics, efficiency assessment, investment expenditure, method, profitability index, renewable resources, economic model, costs, cash flow, require rate of return, income from investments, solar tax, internal rate of return, usage of photovoltaics, law, čistá současná hodnota, diskontování, diskontní sazba, doba návratnosti, ekonomická přidaná hodnota, fotovoltaika, hodnocení efektivnosti, kapitálový výdaj, metoda, index rentability, obnovitelné zdroje, ekonomický model, náklady, peněžní tok, požadovaná výnosnost, příjem z investice, solární daň, vnitřní výnosové procento, využití fotovoltaiky, zákon
Citation
ISSN
ISBN