Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku. V rámci této práce jsou v první části popsána teoretická východiska hodnocení výkonnosti podniku a finanční analýzy, která jsou poté aplikována ve druhé části práce. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na metody a vybrané ukazatele finanční analýzy, které jsou aplikovány na podnik ORNEX spol. s r.o. Finanční analýza byla provedena v časovém úseku od roku 2013 do 2016.
The bachelor thesis is focused on the evaluation of financial performance of the selected company. The first part of this thesis describes the theoretical background of business performance evaluation and financial analysis, which are then applied in the second part of the thesis. The second part of the bachelor thesis is focused on the methods and the selected indicators of financial analysis, which are applied to ORNEX spol. s r.o. Financial analysis was performed over the period from 2013 to 2016.
Description
Subject(s)
Finanční analýza, hodnocení výkonnosti, finanční ukazatele, účetní výkazy, účetnictví, Financial analysis, performance evaluation, financial indicators, financial statements, accounting
Citation
ISSN
ISBN