Návrh prvků uživatelského rozhraní ve vývojovém prostředí Processing

Abstract
Cílem této práce je seznámit se s multiplatformním vývojovým prostředím Processing, volně dostupnými knihovnami a příklady standardních grafických prvků uživatelského rozhraní pro OS Windows a Android. Prostudovat strukturu zvolených knihoven a navrhnout vlastní multiplatformní knihovnu. Poté vytvořit jeden vlastní pokročilý grafický prvek fungující na OS Windows i Android. Výsledkem je vlastní návrh knihovny, její naprogramování, dokumentace k vytvořené knihovně a sada příkladů základního použití.
The aim of this paper is to introduce the multi-platform development environmentProcessing, freely available libraries and examples of standard graphic elements of theuser interface for Windows OS and Android. Study the structure of selected libraries and design my own multiplatform library. Then create a custom advanced graphic element that works on both Windows and Android. The result is a design of library, the programming code, documentation to the library and a set of examples.
Description
Subject(s)
Processing, grafické prvky, Java, Android, VCL, multiplatformní, knihovna, Processing, graphic elements, Java, Android, VCL, multiplatform, library
Citation
ISSN
ISBN