Syndrom špatného zacházení se starými lidmi

Title Alternative:Elder Abuse and Neglect Syndrome
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Thesis dealt with the syndrom of misusage of old people and was based on the knowledge and opinions of the criminalists of Service of Criminal Police and the survey in Mlada Boleslav. The purpose of this work was a familiarization with the problem of syndrom of misusage of old people, its presence, characteristics, risk factors, possibilities of solution, prevention and by means of an investigative questionnaire to find out the level of knowledge and selected opinions to the problem of misusage with the old people by chosen sample of criminalists. The sence of this work was to point out on some marginal forms of mistreatment with old people and possible danger of consequences of such treatment. The main anticipation of the thesis were hypotheses, that the criminalists know at least one main form of misusage and that at least 10% of criminalists came accross within their profession with some forms of mistreatment with old people. For finding out the level of knowledge we used a questionnaire as a basic method and survey technics in the thesis, other used methods were analytical work with professional statistics and data from the survey. There were 40 respondents in the survey, those were criminalists from the Service of Criminal Police and Investigation ? Department of Economic and Common Criminality in Mlada Boleslav. The result of the survey is that the criminalists are aware of some of the forms, they know them and are able to determine and formulate them, nervertheless there is an absence of deep knowledge about the problem of misusage of old people, 20% of the criminalists came together with some forms of mistreatment with old people in connection with their profession. Also it was found out within the questionnaire, that the criminalists are unsufficiently informed about this appearance from the side of employer, so Police Czech republic.
Bakalářská práce se zabývala Syndromem špatného zacházení se starými lidmi a vycházela z poznatků o znalostech a názorech kriminalistů Služby kriminální policie a vyšetřování v Mladé Boleslavi. Cílem bakalářské práce bylo seznámení s problematikou Syndromu špatného zacházení se starými lidmi, jeho výskytem, charakteristikou, rizikovými faktory, možnostmi řešení, prevence a pomocí průzkumného dotazníku zjistit míru znalostí a vybraných názorů k problematice špatného zacházení se starými lidmi u vybraného vzorku kriminalistů. Smyslem této práce bylo upozornit na některé marginální formy špatného zacházení se starými lidmi a na možné nebezpečí důsledků tohoto zacházení. Hlavním předpokladem bakalářské práce byly dva stanovené předpoklady a to, že kriminalisté znají alespoň jednu hlavní formu špatného zacházení, a že alespoň 10% kriminalistů se setkalo v rámci své profese s nějakou formou špatného zacházení se starými lidmi. Pro zjištění míry znalostí byl použit dotazník jako základní metoda a technika průzkumu v bakalářské práci, dalšími použitými metodami byly analytická práce s odbornými statistikami a daty z průzkumu. Respondentů v průzkumu bylo 40 kriminalistů ze Služby kriminální policie a vyšetřování ? Oddělení hospodářské a Obecné kriminality v Mladé Boleslavi. Z provedeného průzkumu plyne, že kriminalisté o některých formách ví, znají je, dokáží je vymezit a formulovat, přesto se u nich objevuje absence hlubších znalostí o problematice špatného zacházení se starými lidmi, 20% kriminalistů se v souvislosti se svou profesí setkalo s nějakou formou špatného zacházení se starými lidmi. Taktéž bylo dotazníkem zjištěno, že kriminalisté jsou nedostatečně informování o tomto jevu ze strany zaměstnavatele tedy Policie České republiky.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD; rozsah: 60 s. (78 335 znaků).
Subject(s)
senior, old age, senility, age, tyrany, uncare, mistreatmen, misusage, victim, home violence, syndrom, risk factors, institutional form, senior, stáří, stárnutí, věk, týrání, zanedbávání, zneužívání oběť, domácí násilí, rodina, syndrom
Citation
ISSN
ISBN