Tvorba cloudové aplikace s využitím DevOps technologií

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím DevOps technologií při vývoji aplikací a provozu takové aplikace v prostředí cloudu. Teoretická část práce blíže seznamuje s těmito technologiemi a popisuje jejich postavení z hlediska vývoje software. Budou představeny a porovnány nejčastěji používané DevOps technologie. Po seznámení s vybranými technologiemi se v práci řeší praktické využití těchto technologií, formou vývoje webové aplikace. V praktické části práce bude představen jednoduchý návrh aplikace, popis programovacích prostředků a jejich frameworku k vývoji dané aplikace. Následně i zdůvodnění výběru použitých vývojových prostředků. Představí se i konkrétní postup při vývoji aplikace společně s implementací vybraných DevOps technologií. V poslední části bude zhodnocena tvorba aplikace a společně s tím i využité DevOps technologie.
This bachelor thesis deals with the use of DevOps technologies in the development of applications and operation of such an application in the cloud environment. The theoretical part of the thesis introduces these technologies and describes their position in terms of software development. The most commonly used DevOps technologies will be presented and compared. After getting acquainted with the selected technologies, the thesis deals with the practical use of these technologies in the form of web application development. In the practical part of the thesis, a simple application design, description of programming tools and their framework for the development of the application will be presented. Subsequently, the justification for the choice of the development means used. The specific procedure for application development will also be presented together with the implementation of selected DevOps technologies. In the last part, the creation of the application will be evaluated and, together with it, the DevOps technologies used.
Description
Subject(s)
DevOps, virtualizace, software, webová aplikace, cloud, programovací prostředek, framework, vývoj, DevOps, virtualization, software, web application, cloud, programming tools, frameworks, development
Citation
ISSN
ISBN