Sledování vývoje držení psací potřeby žáků v 1. ročníku základní školy

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na grafomotorické cviky, které jsou součástí přípravného období v prvním ročníku základních škol. V první části práce je uvedeno základní vysvětlení a rozdělení grafomotorických prvků. Ve zkratce je zde uveden vývoj dětské kresby, který předchází grafomotorice a jeho správný vývoj je důležitý pro pozdější zvládnutí psaní. Je zde také uvedeno správné držení psací potřeby a základní hygienické návyky důležité pro nejlepší podmínky a zvládnutí cviků. V druhé části práce získáte samostatné informace o průběhu šetření, které se týkalo konkrétních grafomotorických prvků a držení psací potřeby, a to úrovně a zlepšení zvládnutí tohoto, což je i hlavním cílem této práce. Součástí jsou také přílohy, ve kterých nalezneme ukázky vypracovaných pracovních listů.
The diploma thesis focuses on graphomotor exercises that are part of the preparatory period in the first year of primary schools. In the first part of the thesis, a basic explanation and division of graphomotor elements is given. In short, the development of children's drawing is presented here, which precedes graphomotor skills, and its correct development is important for later mastery of writing. The correct holding of writing utensils and basic hygiene habits important for the best conditions for mastering the exercises are also indicated here. In the second part of the thesis, you will get independent information about the course of the investigation, which related to specific graphomotor elements and holding writing utensils, specifically the level and improvement of mastery of this, which is also the main goal of this thesis. Also included are appendices in which we can find examples of prepared worksheets.
Description
Subject(s)
grafomotorika, grafomotorické prvky, lateralita, držení psací potřeby, pracovní listy
Citation
ISSN
ISBN