Application of perpendicularly laid nonwovens in automotive industry

Abstract
Na rozdíl od kompozitů a tkanin mají netkané materiály jedinečnou strukturu, která je tvořena náhodně orientovanými vlákny spojenými ve vzoru mechanickými, tepelnými nebo chemickými technikami. Fyzikální a mechanické vlastnosti textilních netkaných textilií s termickým pojivem byly experimentovány pro výměnu polyuretanových (PU) pěn ve výplňových materiálech interiéru automobilů pro autosedačky. Cílem výzkumné práce je vyvinout přístup, který začíná experimentálními studiemi na tepelně pojených netkaných textiliích s různým vrstvením struktury pásu, aby se dosáhlo lepších vlastností ve srovnání polyuretanových pěn (PU), které se široce používají v automobilovém průmyslu.Polyuretanová pěna není schopna recyklovat nebo se opakovaně použít komerčně až do větší míry, ale vyžaduje delaminační kroky. Polyetyléntereftalátová (PET) vlákna a dvousložková pojivová vlákna byla použita k výrobě automobilových netkaných textilií mykacími procesy s použitím kolmých polohovaných a křížově uložených objemově pojených objemných netkaných materiálů s různým podílem směsí polyesterových (PET) vláken a dvousložkových vláken a procesu dodatečného lepení s technologií tepelného lepení.V úvodu experimentální části byly porovnány podélně a příčně pokládané tepelně spojené netkané materiály s polyuretanovou (PU) pěnou. Nakonec se laminovaná tkanina tepelně spojená s netkanou textilií porovná s příslušnými experimentálními výsledky polyuretanu (PU) laminovaného s různými materiály, aby se vyhodnotila účinnost obou materiálů.
In contrast to composites and woven fabrics, nonwoven materials have a unique web structure, which is composed of randomly oriented fibres bonded in a pattern by mechanical, thermal or chemical techniques. The physical and mechanical properties of thermal bonded textile nonwovens have been experimented for the replacement of polyurethane (PU) foams in car interiors cushioning materials for car seats. The objective of research work is to development of the approach starts with experimental studies on thermally bonded nonwovens with different layering of web formation to achieve some better characteristics in comparison of polyurethane foams (PU) which extensively used in automotive seating industries. PU foam does not ability for recyclable or reusable commercially up to greater extent requires delamination steps. Polyethylene terephthalate (PET) fibres and bicomponent binder fibres were used to manufacture automotive nonwovens by carding processes using perpendicular laid and cross laid thermo-bonded voluminous nonwoven materials with different blend proportion of polyester (PET) fibres and bi-component fibres and post bonding process with thermal bonding technology. At the initial part of experimental studies, Perpendicular laid and cross laid thermo-bonded voluminous of thermally bonded nonwoven materials compared with polyurethane (PU) foam were characterised with several mechanical tests such as compression test, flexural rigidity test. Finally, fabric lamination with thermos-bonded nonwovens are compared with respective experimental results of polyurethane (PU) laminated with different fabric to evaluate the efficiency of both materials.
Description
Subject(s)
tepelně pojená netkaná textilie, dvousložkové vlákno, Struto lapper, Cross lapper, laminování tkaniny, Thermally bonded nonwoven; Bicomponent fibre; Struto lapper; Cross lapper; Perpendicular laid and Cross Laid Web, Fabric lamination
Citation
ISSN
ISBN