Účetní závěrka v exportně zaměřeném podnikatelském subjektu

Abstract
Cílem bakalářské práce je analyzovat postupy účetní uzávěrky a závěrky v exportním podnikatelském subjektu podle aktuálních právních předpisů a odborné literatury, a následná komparace teorie s praktickým přístupem k účetní uzávěrce a závěrce ve vybraném exportním podnikatelském subjektu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o účetních pracích při účetní uzávěrce, výpočtu daně z příjmů a zajištění bilanční kontinuity. Dále je uvedeno sestavení účetní závěrky, a struktura a obsah jednotlivých účetních výkazů. V praktické části jsou aplikovány teoretické znalosti na praktický příklad účetní závěrky a uzávěrky ve vybraném podnikatelském subjektu. Součástí práce jsou přílohy, které obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu vybraného podnikatelského subjektu.
The aim of the bachalor thesis is to analyse operations of closing-the-books and financial statements according to current legislation and technical literature, and afterwards to compare the theory with practical implementation of closing-the-books and financial statements in selected export-oriented entrepreneurial subject. The bachalor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the accounting operations and procedures during the closing-the-books, calculation of income tax and ensuring balance continuity. It is described preparing of financial statements and their structure and contain. In the second part theoretical knowledge are applied to a practical example of closing-the-books and financial statements in selected company. The thesis also includes annexes which contain a balance sheet, profit and loss statement, cash flow statement and statement of changes in equity of the selected entrepreneurial subject.
Description
Subject(s)
přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce, rozvaha, účetnictví, účetní uzávěrka, účetní výkazy, účetní závěrka, výkaz zisku a ztráty, accounting, balance sheet, cash flow statement, closing-the-books, financial statements, notes to the financial statements, profit and loss statement, statement of changes in equity
Citation
ISSN
ISBN