Problematika oceňování v podniku služeb

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou oceňování podniku služeb. Cílem práce je ocenění podniku služeb za pomocí vybraných metod a jejich vzájemná komparace s následným doporučením pro vlastníky. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů a metod, které souvisí s účetnictvím, oceňováním podniku, finanční analýzou a vyhodnocením veškerých dat a propočtů, jejich součástí je také vyhodnocení finanční situace podniku. V praktické části budou teoretická data aplikována na vybraný podnik. Začátek teoretické části se bude věnovat představení vybraného podniku, následně bude provedena finanční analýza podniku za rok 2021. Dále se praktická část bude věnovat ocenění podniku podle jednotlivých oceňovacích přístupů. Prvním oceňovacím přístupem bude metoda ekonomické přidané hodnoty. Dále se podnik bude oceňovat pomocí metody srovnatelných transakcí a substanční metody na principu úspory nákladů. V závěru práce budou dosažené výsledky porovnány a shrnuty a budou navržena doporučení, která mohou přispět ke zlepšení oceňování podniku pro vlastníky.
This bachelor thesis deals with the issue of service company valuation. The aim of the work is to evaluate the selected service company using selected methods and their mutual comparison with the subsequent recommendation for the owners.The theoretical part is focused on defining the basic concepts and methods related to accounting, business valuation, financial analysis and evaluation of all data and calculations, they also include an evaluation of the company's financial situation. In the practical part, theoretical data will be applied to the selected company. The beginning of the theoretical part will be devoted to the introduction of the selected company, followed by a financial analysis of the company for the year 2021. Further, the practical part will be devoted to the valuation of the company according to individual valuation approaches. The first valuation approach will be the economic value-added method. Further, the company will be valued using the method of comparable transactions and the substantive method on the principle of cost savings. At the end of the work, the achieved results will be compared and summarized, and recommendations will be proposed that can contribute to improving the valuation of the company for owners.
Description
Subject(s)
oceňování, finanční analýza, ukazatel EVA, podnik služeb, účetnictví, WACC, oceňovací přístupy, NOA, NOPAT, akcie, valuation, financial analysis, EVA indicator, service company, accounting, WACC, valuation approaches, NOA, NOPAT, shares
Citation
ISSN
ISBN