Volnočasové aktivity a možnosti denních aktivit žáka s tělesným postižením

Abstract
Tato bakalářská práce popisuje možnosti volnočasových aktivit dítěte s tělesnýmpostižením. Popisuje možnosti trávení volného času u chlapce, který se od dětství pohybujena invalidním vozíku.Teoretická část se věnuje obecně handicapu a jeho přijetí dotyčným i jeho rodinou.Přibližuje organizace, které se zajímají o volný čas handicapovaných občanů.Pro praktickou část byla zvolena kazuistika nyní patnáctiletého chlapce se zaměřením nazpůsob trávení volného času a další možnosti zájmové činnosti.Konec práce obsahuje diskuzi, kde jsou nastíněny možnosti vhodných aktivit pro jehovolný čas aktuálně i do budoucna a podmínky potřebné pro osobní rozvoj zmiňovanéhochlapce.
This thesis deals with free-time acitivities of a child with the handicap. It describes thefree- time opportunities of the boy, being on the wheel chair since his childhood.The theoretical part is about a handicap itself and its acceptation by the boy himself as wellas by his family. It also introduces the organizations interested in the free-time activitessuitable for handicapped people.For the practical part concerning the spending free-time and other free-time activites, thecase study of the 15 - year old boy have been chosen.The final part of my work concerns the dialogue, where the possibilites of appropriate freetimeactivities are suggested not just for the time being of the mentioned boy but also forhis future personal development.
Description
Subject(s)
handicap, dítě s tělesným postižením, volný čas, invalidní vozík, možnosti volnočasových aktivit, rodiče, rozhovor, handicap, a child with handicap, free-time, wheel chair, free-time opportunities, parents, dialogue
Citation
ISSN
ISBN