Příčiny opožděného vývoje řeči u dětí v předškolním věku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá příčinami opožděného vývoje řeči u dětí v předškolním věku. Pozorování dvou těchto dětí proběhlo v mateřské škole ve speciální třídě o celkovém počtu šesti dětí. Teoretická část se zabývá důležitými poznatky, jak řeč vzniká, popisuje vývoj řeči u dětí od narození po předškolní věk, vady řeči a jejich možné příčiny, logopedickou prevenci a význam logopedické péče v mateřské škole. Praktická část využívá poznatků, které byly použity v teoretické části, a na základě pozorování byly zpracovány dvě ilustrativní kazuistiky dětí v předškolním věku s vadou řeči.
The banchelor thesis deals with the causes of delayed speech development of preschool children. The observation of two of these children happend a kindergarten in a special class with a total of six children. The theoretical part deals with important knowledge of how speech is formed, describes the development of speech of children from birth to preschool age, speech defects and their possible causes, speech therapy prevention and the importance of speech therapy care in kindergarten. The practical part uses the knowledge that was used in the theoretical part, and based on the observations, and they were processed.two illustrative case studies of preschool children with speech impairment.
Description
Subject(s)
mateřská škola, předškolní věk, poruchy a vady řeči, kindergarten, preschool age, speech disorders and defects
Citation
ISSN
ISBN