Online portál pro skladování a analýzu dat PQ monitoru

Abstract
Práce je věnována realizaci online portálu, který nabízí běžnému uživateli a správci systému pohodlné rozhraní s funkcemi určenými k analýze a sdílení dat naměřených Power Quality (PQ) monitorem se vzdálenými klienty. Rešerše této práce se zabývá definicí a problematikou kvality elektrické energie, existujícími metodami řešení dané problematiky a návrhu efektivního datového úložiště pro data z PQ monitorů. V závěru rešerše je představen návrh vlastního řešení, kterým je online portál. Vývoj online portálu je popsán v kapitole Online portál, jež detailně popisuje rozhraní pro běžného uživatele a správce systému a také použité technologie. Pro klientskou část je to programovací jazyk TypeScript, JavaScriptová knihovna React a také knihovna Material UI, na které je postaven design portálu. Server online portálu je realizován v systému Node.js; data z PQ monitorů jsou zparsována na základě vlastních algoritmů a jsou uložena do nerelačního modelu databáze MongoDB. Funkce analýzy dat z PQ monitorů je zprostředkována formou grafů vytvořených přes knihovnu ApexChart.js. Online portál je implementovaný a otestovaný na datech reálně naměřených PQ monitorem. V závěrečné části práce je uvedeno shrnutí cílů stanovených na začátku práce, vyhodnocení dosažených cílů, a také možnosti rozšíření online portálu.
The aim of this thesis is to describe the development of an online portal which provides users and system administrators with a convenient interface with features developed to analyse and share data measured by Power Quality monitors. The chapter Research examines the electric power quality, existing methods for the solution of problems related to electric power quality and the development of an effective data storage system for data obtained from PQ monitors. The last part of the chapter Research focuses on the development of an online portal which is described in detail in the chapter Online Portal. This chapter explores the development of an interface for an average user and system administrator, as well as the technology necessary for the development. The client part was programmed with the programming language TypeScript, React JavaScript library and library Material UI, which was used for portal development. Node.js was used to implement the backend part of the portal. Data obtained from PQ monitors were processed on the basis of algorithms and stored in the non-relational database MongoDB. Data were analysed in the form of graphs created in the library ApexChart.js. The online portal was implemented and tested on real data measured by a Power Quality monitor. The last chapter of the thesis summarises and evaluates the results achieved and discusses the possible expansion of the online portal.
Description
Subject(s)
PQ monitor, skladovaní a analýza dat PQ monitoru, online portál, Node.js, React, MongoDB, REST API, PQ Monitor, storing and analyzing PQ monitor data, online portal, Node.js, React, MongoDB, Rest API
Citation
ISSN
ISBN