Vizualizace dat uložených v Cloudu na webu

Abstract
Práce se zabývá vizualizací dat regulátoru tepelného čerpadla, prostřednictvímwebové aplikace. Úvodní část práce se zabývá problematikou vizualizacedat a rešerší v oblasti vývoje webových aplikací. V této části jsouanalyzovány a porovnávány způsoby, které mohly být použity pro dosaženícílů této práce. Zároveň je zde obsaženo stručné seznámení s použitýmitechnologiemi. Důraz je kladen zejména na technologie, které se dají považovatza klíčové při vývoji front endu aplikace. V následující částí je popsánosamotné řešení při tvorbě webové aplikace, popis jednotlivýchkomponent a úkoly s prací spojené, jako například testování spolehlivostiserveru nebo zabezpečení aplikace.
Thesis deals with visualisation of data from a heat pump regulator via web application. First part of the thesis deals with the problem of data visualisation and with a research in the area of web application development. Within this part, ways of reaching the goals of the thesis are considered, analyzed and compared. This also includes a little familiarization with some technologies which have been used. Emphasis is made on technologies that can be considered as key parts in the application front end development. The procedure of programming the web application itself is described within the next part of the thesis. This also includes description of certain components and other tasks which are connected to the thesis. For example server reliability testing and application security.
Description
Subject(s)
Vizualizace dat, Tepelné čerpadlo, Webová aplikace, JavaScript, React, Data visualisation, Heat pump, Web application, JavaScript, React
Citation
ISSN
ISBN