Komparace dvou výrobně-prodejních modelů na indickém automobilovém trhu

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá komparací dvou výrobně-prodejních modelů vybraného podniku na indickém automobilovém trhu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. V teoretické části je definováno mezinárodní obchodní prostředí a obchodní politika a bariéry v mezinárodním obchodě. V analytické části je provedena analýza PEST indického prostředí a prozkoumán indický automobilový trh, je představen vybraný podnik a provedeno porovnání výrobně-prodejních modelů se zaměřením na výrobní kapacitní možnosti, okolnosti přepravy a míry rizikovosti. Ke konci poslední kapitoly je provedeno zhodnocení modelů a navrženo doporučení pro lokální výrobu společnosti na indickém trhu.
This bachelor thesis deals with the comparison of two production-sales models of a selected company in the Indian automotive market. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and analytical. The theoretical part defines the international trade environment and trade policy and barriers in international trade. The analysis section evaluates the India environment using the PEST analysis, describes the Indian automotive market, introduces a selected company and compares production-sales models with a focus on production capacity options, transport circumstances and risk levels. At the end of the last chapter, an evaluation of the models is carried out and a recommendation for local production of the company on the Indian market is proposed.
Description
Subject(s)
mezinárodní expanze, formy vstupu, obchodní politika, analýza trhu, Indie, automobilový trh, international expansion, entry forms, trade policy, market analysis, India, automotive market
Citation
ISSN
ISBN