Domácí násilí páchané na ženách

Title Alternative:Domestic Violence against Women
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor's thesis dealt with the topics of domestic violence against women. The aim was to characterise the phenomenon of domestic violence, to monitor the kinds of support which are possible to provide to the victims of domestic violence and to ascertain, if there is a significant connection between the domestic violence and criminal past of the culprit.The work was split up into two parts, a theoretical part and a practical one. There were characterised the basic items realted to the problems of domestic violence on the basis of the literature and other information sources in the theoretical part. The teoretical part of the work further dealt with the law, forms of domestic violence and above all there was described the domestic violence against women in this part. The excerpts from criminal records which had the connection with the given topic were put there, too. There were mention certain possibility of support which is possible to give to victims of the domestic violence in this work as well. The specific examples form practise were mentioned in the practical part. The basic method and technique were the analysis of the record documentation which was compiled by The Police of Czech Republic between the years 2006 ? 2008. This analysis of the data was grafic represented in tables and represented together with the relevant comments.The contribution of this thesis can be considerd above all in the sketching of the problem of domestic violence, when I took the information fom the literature of well-known authors , e.g. Ludmila Čírtková, Marie Vágnerová, Oldřich Matoušek and others. It was contributig to verify certain theoterical facts in the practical part.
Bakalářská práce se zabývala tématem domácího násilí páchaného na ženách. Cílem práce bylo charakterizovat pojem domácí násilí, zmapovat druhy pomocí, které lze obětem domácího násilí poskytnout a zjistit, zda existuje významná souvislost mezi domácím násilím a trestní minulostí pachatele.Bakalářská práce byla rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části byly na základě odborné literatury a dalších informačních zdrojů charakterizovány základní pojmy týkající se problematiky domácího násilí, dále se práce zabývala právní úpravou, podobami domácího násilí a zejména zde bylo popsáno domácí násilí páchané na ženách. Do této teoretické části byly vloženy i úryvky z trestních spisů, které měly souvislost s daným tématem. Rovněž zde byly zmíněny určité možnosti pomoci, které lze obětem domácího násilí poskytnout. V praktické části byly uvedeny konkrétní případy z praxe. Základní metodou a technikou byla analýza spisové dokumentace, která byla zpracována Policií ČR v letech 2006-2008. Tato analýza dat byla tabulkově a graficky znázorněna včetně příslušných komentářů.Přínos této práce lze spatřovat především v přiblížení problematiky domácího násilí, kdy bylo čerpáno z odborné literatury známých autorů jako jsou například Ludmila Čírtková, Marie Vágnerová, Oldřich Matoušek a další. V praktické části bylo přínosné ověřit si určitá teoretická fakta.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 75 s. (139 511 znaků)
Subject(s)
domestic violence, aggressive behaviour, victim, victimisation, posttraumatic stressful disorder, crisis intervention, domácí násilí, agresivní chování, oběť, viktimizace, posttraumatická stresová porucha, krizová intervence
Citation
ISSN
ISBN