Statistický rozbor dat o činnosti výrobního podniku

Abstract
Tématem bakalářské práce je statistický rozbor dat o činnosti ve výrobním podniku. Práce je zaměřena především na aplikaci statistických metod v podnikové praxi. Úvodní část práce je věnována teoretickému základu dané problematiky. Data o zmetkovitosti výrobků, která byla sesbírána na vybraném pracovišti ve firmě Avon Automotive Rudník a. s., byla analyzována pomocí poznatků z teorie pravděpodobnosti. Firma má s výrobou vadných kusů potíže, proto bylo dohodnuto, že nasbíraná data budou zpracována a poté vyhodnocena. Po vyhodnocení se potvrdila skutečnost, že firma se potýká s velkým množstvím chybných výrobků. Po zjištění příčiny problému bylo nalezeno řešení, které se po podrobné analýze ukázalo jako efektivní.
The topic of this thesis is statistical data analysis of activities in a production business. This work is focusing on the application of statistical methods in practice. Introductory part is devoted to the theoretical basis of the given issue. The data about defective products which was collected in the chosen workplace of Avon Automotive a. s. was analysed with the help of the knowledge from the theory of probability. The company has problems with manufacturing defective parts therefore it was agreed that the collected data will be processed and then evaluated. After the evaluation it was confirmed that the company is dealing with a great amount of defective products. After discovering the cause of the problem, a solution which after detailed analysis was confirmed as effective was found.
Description
Subject(s)
Statistika, zmetkovitost, vadný výrobek, výroba, podnik, data, komplet, pravděpodobnost, kvalita, pracovní směna, Statistics, scrap, defective product, production, company, data, set, probability, quality, work shift
Citation
ISSN
ISBN