Experimentální systém pro sémantický web

Title Alternative:Semantic Web Experimental Enviroment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Jádro této práce spočívá ve vytvoření aplikace, umožňující tvořit, editovat a pomocí jednoduchých dotazů také testovat ontologie. Ontologie, jako základní stavební kámen technologie zvané sémantický web, umožňuje určité zachycení reality a sdílení znalostí. Pro tvorbu a reprezentaci ontologií existuje několik různých jazyků s různou {\clqq}silou``. Většina těchto jazyků má základ v technologii XML. Aplikace popisovaná v této práci, využívá pro reprezentaci ontologií jazyk DAML+OIL. Tento jazyk je podporován organizací W3C a vychází z jazyka RDF, který rozšiřuje. Základní entity jazyka DAML+OIL jsou následující: Třídy - reprezentují určitý obecný objekt (člověk, auto, batoh), vlastnosti - vyjadřují určitou vlastnost objektu. Rozlišujeme objektové vlastnosti a typové vlastnosti (má rodiče, výkon motoru, objem nádrže). Dalším základním prvkem jazyka DAML+OIL jsou instance, neboli individua. Jedná se o konkrétní případy tříd (Petr - instance třídy člověk, BMW - instance auta). Aplikace, kterou prezentuji v této práci, umožňuje tvorbu ontologií v grafickém rozhraní, validaci ontologie (zjištění správnosti jednotlivých hodnot individuí a jejich kardinalit) a také jednoduché dotazování na objektové vlastnosti individuí a tříd. Samozřejmostí je možnost uložení ontologie ve formátu DAML+OIL.
Core of this work is in creation of the application, which allows building, editing and also testing ontologies, with simple queries. Onthologies, as the base build stone of the semantic web, allows us to capture the reality and sharing knowlenge. There are many languages, serving for creation and representation of ontologie. They have various language strenght. Most of these languages have base in the technology called XML. Application described in this work, uses DAML+OIL language for representing ontologies. This language is supported by W3C organization and has base in the RDF language. Basic entities of the DAML+OIL language are as follows: Classes - representing certain object (man, car, bag), properties - expressing certain property of the object. We distinguish object properties and datatype properties (has parents, engine power, tank capacity). The next base element of the DAML+OIL are instance, or individuals. I tis concrete instance of classes (Peter - instance of the class man, BMW - instance of the class car). Application, which is presented in this dokument, allows creating ontologies in the grphical interface, validating ontologie (check, if values have correct types and cardinality) and also simple questioning on object properties of the individuals and classes. As a matter of course, this application supports saving ontologie in the DAML+OIL format.
Description
katedra: KAI; přílohy: DVD ROM; rozsah: 47
Subject(s)
web, ontologie, daml+oil, editor ontologií, semantic web, ontology, daml+oil, ontology editor
Citation
ISSN
ISBN