Nestejnoměrnost vpichované netkané textilie

Abstract
Cílem této bakalářské práce je zjištění případné nestejnoměrnosti vyrobené vpichované netkané textilie a sledování opakujících se trendů díky změřeným hodnotám vybraných vlastností. V teoretické části této práce je popsána výroba netkaného textilu, dále nejčastěji používané materiály, kterými jsou polypropylen a v experimentu použitý polyester a základní funkce geotextilií. Samotná realizace experimentu obnášela vyrobení a proměření vyrobených vzorků netkané textilie na průtok vzduchu, tloušťku a hmotnost. Závěrem byly analyzovány výsledky měření s cílem určit korelaci mezi naměřenými hodnotami a pokusit se postihnout v jaké fázi výroby ke vzniku nestejnoměrnosti dochází.
The aim of this bachelor thesis is to determine the possible irregularity of the produced needled nonwoven fabric and to monitor recurring trends due to the measured values of selected characteristics. The theoretical part of this work describes the production of nonwovens, as well as the most commonly used materials, which are polypropylene and the polyester, used in the experiment, and the basic functions of geotextiles. The actual implementation of the experiment involved the production and measurement of produced samples of nonwoven fabric for air flow, thickness and weight. Finally, the measurement results were analysed in order to determine the correlation between the measured values and to try to capture at what stage of production the occurrence of irregularity is formed.
Description
Subject(s)
Netkaný textil, Geotextilie, Prodyšnost, Nestejnoměrnost, Vpichování, Jehly, Jehelní deska, Vpichovaná textilie, Nonwovens fabrics, Geotextile, Breathability, Irregularity, Needle-punched, Needles, Needle board, Needled fabric
Citation
ISSN
ISBN