Hodnocení izolačního materiálu PET

Title Alternative:The evaluation of PET insulation material
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením vlastností izolačního materiálu PET, který může sloužit jako izolátor ve statorovém vinutí. Hlavním činitelem způsobujícím změny ve vlastnostech izolantů je teplota. Cílem práce je zkoumání vlivu dlouhodobého působení teploty na jeho vlastnosti. V úvodu je provedena rešerše měřených a zkoumaných vlastností materiálu PET při tepelném zatížení. K celkovému popisu a charakteristice problematiky PET bylo provedeno mnoho výzkumů. Ukazuje se, že ani tyto výzkumy nejsou dostačující. Jsou zhodnoceny metody, které se používají pro diagnostiku tepelně zatěžovaného materiálu PET. Pro zkrácení testovací doby bylo použito metody zrychleného stárnutí. Na vzorky byla aplikována teplota vyšší, než běžně působí na izolační systém. Vzorky materiálu byly tepelně zatěžovány teplotou 190 °C po dobu od 1 do 6 tis. hodin. Všechny vzorky byly následně měřeny ve snaze zjistit případné změny ve struktuře materiálu. V průběhu experimentů byly sledovány tyto vlastnosti: vnitřní rezistivita a komplexní permitivita dielektrika. Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) sloužila k získání krystalinity a zjištění změn ve struktuře zatěžovaných vzorků . Hlavním přínosem diplomové práce je vyhodnocení a porovnání velikosti vnitřní rezistivity s výsledky DSC, které podle dostupné literatury nebylo provedeno.
This graduation thesis deals with the measurement and evaluation of the characteristics of the insulating material PET in the stator winding. The temperature is the main factor that causes changes in the characteristics of the isulators. The aim of the thesis is to study influence of the long-acting temperature to the characteristics of the insulating material. The backgroung reseach of measuread and studied characteristics of the PET material while the thermal load was made in the introduction. It shows, that a lot of researches are not sufficient for the general description and characteristics of the PET problem. The methods that are used for a diagnostics of the thermal loaded material are estimated. For the shortening of the testing period of time, the method of the accelerated aging was used. The higher temperature was applied on the samples. The samples were thermal loaded by the temperature 190°C during the time from one till six thousand hours. Then, all the samples was measured to find out possible changes in the structure of the material. The measured electrical characteristics are the volume resistivity and complex permitivity. The thermal characteristics was achieved by the use of the differential scanning calorimetry (DSC). The main result of this graduation thesis is the evaluation and the compasion of the size of the volume resistivity with results gained from DSC, because it was not made according to the available literature.
Description
katedra: MTI; přílohy: CD ROM; rozsah: 64 s., 2 s. příloh
Subject(s)
měření vnitřní rezisivity, tepelné zatížení, tepelné stárnutí, pet izolace vinutí el. strojů, resistivity measurement, dsc, thermal load, pet insulation of the electric machines
Citation
ISSN
ISBN